Rehabilitering efter höftfraktur

Denna rutin gäller för insatser av legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast för patienter som är behov av rehabilitering i hemmet efter höftfraktur i Växjö kommun.

Gäller för: Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast i Kommunrehab
Gäller fr o m: 2020-09-07
Uppföljning: Årligen av MAR
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Framtagen av: Siv Carlsson, arbetsterapeut, Anna Isgren Sjösten, sjukgymnast, Hanna Dahlqvist arbetsterapeut/verksamhetsutvecklare och Sofia Jonson, sjukgymnast/ verksamhetsutvecklare.

SYFTE

God och likvärdig rehabilitering efter höftfraktur.

BAKRUND HÖFTFRAKTUR

Höftfrakturer kan delas upp i två huvudgrupper: cervikala och trokantära. De trokantära kan i sin tur delas upp i pertrokantära och subtrokantära. De kirurgiska behandlingsmetoderna skiljer sig åt beroende på frakturtyp och grad av dislokation.

Exempel på operationsmetoder (se bild nedan) :

 • Halv- eller totalplastik
 • Märgspik
 • Glidskruv och platta (1)

Restriktioner
Initialt efter höftproteskirurgi, ca 3 månader, finns generellt sett en ökad luxationsrisk. Exempelvis vid kraftig framåtböjning i höften eller vid kraftig höftvridning.
Tillfällig länk , 50.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Länk till regionens riktlinjer kring restriktioner- finns ej på webb 200914)

Om opererande läkare bedömer en betydande ökad risk för luxation ska detta tydligt framgå i operationsberättelse och eventuella rörelserestriktioner utöver de ordinära ska dokumenteras.

Vid hemgång från slutenvården

Arbetsterapeut och fysioterapeut gemensamt
Planering inför hemgång från slutenvård sker enligt rutin ”rehabilitering i ordinärt boende”

Arbetsterapeut och fysioterapeut gör första hembesöket tillsammans om det inte tydligt framkommit att enbart en profession behövs. Bedömning av:

 • Förflyttningsbedömning i hemmiljö kopplat till de aktiviteter som utförs under hela dygnet. Exempelvis: förflyttning mellan rum, trappa, köksstol, toalett, säng, TV sittplats
 • Fallprevention Öppnas i nytt fönster. Fallrädsla och fallrisk.
 • Bedömning av patientens förmåga att förstå, delge och ta till sig aktuell information.
 • Bedömning av motivation för fortsatt rehabilitering kopplat till patientens fysiska och kognitiva förmåga.
 • Bedömning av rehabiliteringsinsatser på rätt vårdnivå. Vid behov hänvisning till annan vårdgivare alternativt egenvård/egenansvar.

Om patienten inte bedöms vara en rehabpatient kan enstaka åtgärder utföras, till exempel förskrivning av hjälpmedel och/eller information/rådgivning.

Bedömning och definiering av mål - REHABPATIENT

Om patienten bedöms vara i behov av rehabilitering i hemmet görs bedömningar och målformulering enligt rutin ”rehabilitering i ordinärt boende” (finns i G-katalogen-Arbetspl Rehab-Rutiner- Arbetssätt.....).

ÅTGÄRD REHABPATIENT

Professionsspecifika insatser utifrån målformulering
Arbetsterapeut

 • Träning personlig vård.
 • Träning hemlivsaktiviteter.
 • Instruktion och uppföljning av egenträning i personlig vård och hemlivsaktiviteter.
 • Fallprevention
 • Kompensatoriska åtgärder, exempelvis hjälpmedelsutprovning, miljöanpassning.

Fysioterapeut

 • Uppföljning av ev egenträningsprogram från slutenvård och vid behov komplettering.
 • Träning förflyttning.
 • Träning rörlighet, balans och muskelfunktion.
 • Fallprevention
 • Kompensatoriska åtgärder, exempelvis hjälpmedelsutprovning, miljöanpassning.

Träningen utförs 2-5 gånger/vecka. Uppföljning av målsättning och insatta åtgärder efter ca 2 veckor. Rehabiliteringsperioden är tidsbegränsad relaterad till målsättningen.

Förslag på artiklar kring höftfraktur för arbetsterapeut och fysioterapeut:

AVSLUT AV REHABILITERINGSPERIOD

Arbetsterapeut och fysioterapeut gemensamt

 • Gör professionsspecifika och självskattade bedömningsinstrument som vid början av rehabiliteringsperiod.
 • Avstämning tillsammans med patienten kring måluppfyllelse.
  Är målen uppfyllda? Finns ytterligare mål? Ska patientens hänvisas till VC?
 • Planera in en uppföljning 3 månader efter avslut.

Relaterad information

Referens

 1. https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/b5fb0b51-bb2b-45b2-9de7-5e7345b32304 Länk till annan webbplats.. Datum 200115

Rutin rehabilitering efter höftfraktur , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


frakturtyper höft
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020