Uppföljning

Uppföljningsrutin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Det är ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut som avgör om och när en uppföljning av en åtgärd ska utföras. Det finns även bestämda tidsintervall på vissa hjälpmedel, vilket är en miniminivå. Arbetsterapeut/fysioterapeut avgör hur uppföljningen bäst sker; t.ex. genom hembesök, teamkonferens, rehabassistent eller telefonkontakt.

Vid uppföljningen ser man till patientens hela situation och följer upp alla rehabiliteringsinsatser. Arbetsterapeut/fysioterapeut kan göra alla/varandras uppföljningar men stämmer vid behov av med kollega.

Vid uppföljning används Analysmodell för uppföljningsbehov:

  • Är funktion och nytta uppnått enligt uppsatt mål?
  • Finns det någon kvarstående risk för tillbud/skada? (Använd de inmatningsstöd som finns i Procapita.)
  • Uppdatera status om det är förändrat, gör detta i statusdelen.

I ProCapita dokumenteras uppföljningen under Resultat, kopplat till Ordinationen. Ordinationen ska vara öppna så länge det finns en planerad uppföljning. Planerade uppföljningar läggs in i "Att göra listan", sorterat under aktuellt team och profession.

Rehabteamet ansvarar gemensamt för att uppföljningar blir genomförda. Varje team utser en ansvarig person för uppföljningar i Att göra listan. Denna persons uppgifter är:

  • Att på varje teammöte ta upp uppföljningar som en punkt
  • Att på varje teammöte göra en sökning i teamets lista, resultat gås igenom tillsammans och en diskussion förs om eventuella fördelningar i teamet

Vid journalföring i andra journalsystem än Växjö kommuns används en uppföljningspärm för att ha kontroll på planerade uppföljningar.

Uppföljningsintervall hjälpmedel
Det finns förbestämda tidsintervall när uppföljning av hjälpmedel minst ska genomföras. En första uppföljning ska dock ske inom tre månader.

Produkt
 
Arbetsstol/ståstol
1 gång/år
Elektriskt reglerbart sängryggstöd
1 gång/år
Gåbord/ El- gåbord
1 gång/halvår
Hygienstol på hjul, (flyttbara toalettstolar med hjul)
1 gång/år
Höftskyddsbyxor
1 gång/år
Lyftsele hjullyft, stationär lyft
1 gång/år
Mobila stålyftar
1 gång/halvår
Portabla ramper (tröskelkilar undantas)
1 gång/år
Rullstol
1 gång/år
Tidsbegränsade/kortvariga förskrivningar
Förskrivare ansvarar för att följa upp olika beroende på förskrivningstiden
Tryckavlastande dynor
1 gång/år
Uppresningsstång/stöd (ex grippo, parnell)
1 gång/år
Vårdsäng
1 gång/år
Överflyttningsplattform
1 gång/halvår

 

Version: 2018-04-11
Fastställd av: Avdelningschef rehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018