BPSD-registret

BPSD-registret används för att fånga in alla de olika beteendemässiga och psykologiska symtomen som personer med kognitiva sjukdomar/demens kan uppvisa. Det begrepp som man internationellt har enats om är ”Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia”, d v s BPSD.

De olika former av BPSD kan medföra stora svårigheter, främst för personen själv men också närstående och personal inom vård och omsorg. Exempel på dessa beteendemässiga svårigheter som ingår i begreppet BPSD är aggressivitet (fysiskt och/eller verbalt), rop, gråt, skrik, sexuellt opassande beteende, rastlöshet och vandrande. Några exempel på de psykiska symtom som ingår i begreppet BPSD är apati, ångest, illusioner, hallucinationer, nedstämdhet, eufori, sömnlöshet och hämningslöshet.

Ett nationellt kvalitetsregister

BPSD- registret har sedan 1 november, 2010 varit ett nationellt kvalitetsregister som stöds utav Sveriges kommuner och regioner, SKR. Syftet med registret är att kvalitetssäkra vården av personer med kognitiv sjukdom/demens.

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla med en kognitiv sjukdom/demens. Syftet är att genom tvärprofessionella åtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD. För att nå framgång krävs det ett gott bemötande, god omsorg men även en tydlig struktur i omvårdnaden genom goda kunskaper inom området. BPSD- registret är ett stort stöd i denna process.

Fördelar med att arbeta med BPSD- registret kan bidra till nedanstående:

  • en bra struktur i omvårdnadsarbetet
  • ökad livskvalitet för personen med kognitiv sjukdom/demens
  • implementering av de nationella riktlinjerna
  • personcentrerad omvårdnad och ett gemensamt språk för personalen
  • ett teamarbete med tydliga mål
  • kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • bidra till en verksamhetsutveckling och tydliggöra vårdtyngden
BPSD process BILD

Processen fungerar om alla runt patienten arbetar med BPSD

En bra struktur i omvårdnaden bygger på observationer av BPSD följt av analys och åtgärder. Därefter utvärderar man insatt åtgärder och upprepar processen.

Observationen görs med hjälp utav en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, Nursing Home (NPI-NH). Skattningsinstrumentet gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar en person med kognitiv sjukdom/demens.

Analysen tar fram tänkbara orsaker med hjälp utav en checklista. Bemötandeplan utformas därefter och de individanpassade åtgärderna sätts in. När man sedan arbetat med åtgärderna under en tidsbestämd period så utvärderar man på nytt genom en ny NPI-skattning. Processen upprepas och man ser vad som förbättrats respektive om något försämrats.


BPSD- registret Länk till annan webbplats. innehåller även webbutbildning och ett par filmer som rekommenderas från demenssjuksköterskorna i Växjö Kommun:

Länk till Informationsfilm om BPSD registret Länk till annan webbplats.

För mer råd och tips kring BPSD symtom och hur dessa kan åtgärdas vänligen tryck på länk nedan:

Mer information, råd och tips.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024