Demenssjuksköterskans roll

Uppdraget demenssjuksköterskorna har är en konsultativ roll gentemot personer med kognitiva sjukdomar/demens, närstående och olika personalkategorier. Demenssjuksköterskan driver förbättrings- och utvecklingsarbete för att förbättra vården inom området med sin expertis.

Demenssjuksköterskans syfte är att genom sin kompetens samt bevakning av forskning och utveckling inom området bidra till följande:

  • Arbeta efter de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen
  • Kontinuerlig kvalitetsutveckling av omvårdnaden för personer med kognitiva sjukdomar/demens
  • Stöd till personer med kognitiva sjukdomar/demens och deras anhörig
  • Stöd till medarbetare att bedriva en god och individanpassad omvårdnad

Demenssjuksköterskans konsultativa uppdrag är att b la göra en bedömning efter remiss inkommit från Regionen. Arbeta rådgivande, stödjande, vägledande, handledande och kompetenshöjande. Arbetet innebär också att medverka i flera nätverk och genomföra utbildningar till personal, anhöriga och andra myndigheter/intresserade verksamheter.

Växjö kommun samverkar med primärvården och äldrepsykiatrin. Vi har nätverksträffar nationellt och regionalt. Samverkansmöte med regionen har vi en gång per år. Utbildningar och utvecklingsarbete ingår i arbetet och tar en stor del av uppdraget. Tillsammans jobbar vi mot ett bättre samhälle för personer med kognitiva sjukdomar/demens.

Ett nära samarbete med kollegorna i Växjö Kommun som jobbar på särskilda boenden, hemsjukvården, omsorg och funktionsnedsättning, LSS. Demenssjuksköterskorna har inget patientansvar.

Centralt i arbetet står våra patienter i fokus och deras välbefinnande. Samverkan är en viktig del i arbetet kring patienter med kognitiva sjukdomar/demens. Det kräver en lyhördhet och ett gott samarbete mellan samtliga professioner inom både kommunal och regional verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2023