Omsorg och funktionsnedsättning - LSS

Demens blir vanligare för personer med utvecklingsstörning. Medellivslängden har ökat drastiskt. Den ökade livslängden har också medfört att personal som arbetar inom omsorg och funktionsnedsättning möter komplicerade och till stor del nya och annorlunda tecken på åldrande och där en tidig utveckling av demens kan vara en av flera orsaker till förändrat allmäntillstånd.

För personer med en utvecklingsstörning kan orsaker till förändrat tillstånd bero på flera saker, och därför är det viktigt med evidensbaserade utredningsmetoder. Tidig upptäckt och rätt diagnos kan leda till genomtänkt anpassat bemötande och rätt medicinsk behandling.

Att fastställa en begynnande kognitiv sjukdom/demens är på grund av omständigheterna en stor utmaning. Det är svårt att bedöma förändringar som sker på ett smygande sätt över längre tid och med viss personalomsättning finns det dessutom risk för att de kontinuerliga observationer som görs inte längre blir möjliga. Utvärdering och uppföljning går inte att genomföra på det sätt som är önskvärt.

Kognitiva sjukdomar/demens som är vanligast att drabba personer med Downs syndrom är Alzheimers sjukdom. Det är väl dokumenterat hur kraftigt hög risken är. Nytillkomna kognitiva svårigheter upptäcks inte alltid och är den vanligaste situationen hos personer med en utvecklingsstörning. Det är därför av stor vikt att personer som redan har en kognitiv nedsatt förmåga får en kvalificerad utredning innan förloppet har gått för lång.

Tidiga tecken kartläggningsinstrumentet har som syfte att ge möjlighet att tidigt kunna bedöma tillkomna hälso- och kognitiva problem.

Personer med utvecklingsstörning är självständiga individer men med särskilda behov. Det är viktigt att alltid ha ett individuellt perspektiv i bemötandet av varje enskild person då orsaken till utvecklingsstörning varierar i hög utsträckning. Det kan vara allt från genetiska faktorer till förlossningsskador och ofta innebär funktionsnedsättningarna en begränsad autonomi med risk för minskat självbestämmande. Det kräver en stor förmåga hos närstående och personal att tolka signaler för att personen i fråga ska få bibehålla sin självständighet i högsta grad möjligt.

De personer som har nedsatta kognitiva funktioner kan ha ännu svårare med inlärningsförmåga och svårigheter att förstå komplicerade sammanhang. De kan då även ha svårt att lära sig med obekanta uppgifter eller att förändra/planera sin tillvaro.

Utgångspunkten för god omvårdnad är alltid den samma. För att möta personer i risk och med kognitiva sjukdomar/demens, oavsett skede i livet är att handleda och utbilda personal och anhöriga runt patienten.

Det är av högsta grad viktigt att personer med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att åldras i sitt eget hem precis som alla andra. Tydliga rutiner bör införas för palliativ vård och hanteras effektivt för att stabilisera en annan kanske svår situation i framtiden då vi alla blir äldre och lever med sjukdomarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2022