Dokumentera och planera vården

När nutritionsutredningen är klar ska en individuell vårdplan för nutritionsbehandlingen upprättas.

En vårdplan för nutritionsbehandling innehåller målsättning för behandlingen, planerade åtgärder och tid för uppföljning. Målsättning, åtgärder och uppföljning är helt beroende av vilka nutritionsproblem den enskilde har. Andra yrkesgrupper som läkare, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, tandhygienist och övrig vårdpersonal kan delta och samverka i utformandet. Utredningen i sin helhet ska dokumenteras i dokumentationsmallen nutrition utökad.

Målsättning

Målsättningen med nutritionsbehandlingen är individuell och bör alltid vara tydligt dokumenterad när åtgärderna planeras.

Nutritionsbehandlingen kan vara en del av den medicinska behandlingen och/eller en del av en rehabilitering. Syftet med behandlingen kan vara kurativt (att bota) eller palliativt (att förbättra, bevara eller lindra när bot inte är möjligt). Dialog med den enskilde och/eller anhöriga är av största vikt när vårdplanen upprättas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Nutritionshandbok