Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av de insatta åtgärderna ska göras efter en i förväg bestämd tid och alltid dokumenteras. Vid uppföljning tas ställning till hur väl åtgärderna har fungerat, om de varit tillräckliga eller om behandlingen bör ändras för att nå önskat resultat.

Uppföljning ska inkludera

  • kontroll av vikt (viktutveckling)
  • bedömning av energi- och näringsintag i realtion till behov, till exempel med hjälp av mat- och vätskeregistrering. Detta för att få en bild av om/hur energi- och/eller närinsintag, måltidsfördelning och livsmedelsval förändrats
  • effekt av individuella insatser, t ex konsistensanpassning, äthjälpmedel, läkemedelsbehandling mm.
  • när nutritionsbehandling har ordinerats av dietist eller logoped från Region Kronoberg, sker uppföljning enligt överenskommelse med dessa.

Om behandlingen inte har givit önskat resultat ska sjuksköterskan ompröva dem och ta ställning till nya.

Specifikt vid enteral nutrition:

  • Observation av eventuella komplikationer
  • Vid längre perioder av behandling med enteral nutrition bör regelbunden bedömning göras avseende eventuella tecken på malnutrition, såväl för lågt som för högt energi- och näringsintag
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024
Nutritionshandbok