Ansvar

Här hittar du information om rutin om ansvar för sår- behandling och prevention

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att

 • rutiner finns för att identifiera riskpatienter sårbehandling och förebygga trycksår.
 • rutiner sprids i verksamheten, följs upp och uppdateras.
 • upphandlat sortiment följs.
 • utse sjuksköterskor som ska kontaktas för bedömning om användning av silverförband.
 • bevaka förekomsten av trycksår.
 • vid behov kartlägga resultat av sårbehandling.
 • fastställa vilka bedömningsinstrument som ska användas.
 • rutiner finns för hur dokumentation ska ske.
 • medverka i upphandling och delta i sortimentsgrupp.
 • sårvård bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet så att god kvalitet uppnås.

Områdeschef ansvarar för att

 • rutinen följs på enheten.
 • personalen får utbildning.
 • delegerade och ordinerade uppgifter utförs.

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att

 • bedömma patienten utifrån ett helhetsperspektiv så som nutrition, smärta, aktivitet, sömn och social situation utifrån fastställda bedömningsinstrument.
 • följa rutiner och använda upphandlade sårförband.
 • ordination på kompressionsbehandling utförs samt utvärderas.
 • välja lämpligt förband.
 • förebygga trycksår.
 • upprätta vårdplan och följa upp samt dokumentera i journalen.
 • informera övrig personal om vad som är viktigt att observera och rapportera.
 • iInformationsöverföring mellan kommun och annan vårdgivare.

Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för att

 • förflyttningar sker på ett bra sätt för patienten.
 • förebygga trycksår genom tryckavlastning.
 • Vård- och omsorgspersonal ansvarar för att:
 • uppmärksamma hudstatus och förändringar i allmäntillståndet vid den personliga omvårdnaden av varje patient.
 • meddela sjuksköterska vid förändring av status.
 • vid mottagen delegering av sårbehandling meddela förändring och utföra behandlingen enligt ordination.
 • lägesförändringar görs samt utföra ordinerade tryckavlastande åtgärder.

Läkare ansvarar för att

 • diagnostik, utredning och ordination av vissa specialförband och läkemedel samt för behandling av bakomliggande sjukdomar.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2023