Riskbedömning

I Växjö kommun arbetar vi med senior alert där alla vårdtagare> 65 år oavsett boendeform ska riskbedömas och få individuellt anpassade åtgärder.

Att jobba förebyggande är den bästa behandlingen mot sår vi kan ge patienten. Kan vi förebygga att ett svårläkt sår uppstår har vi sparat patienten mycket lidande, personalen mycket tid och även sparat in på den kostnaden som faktiskt blir av ett svårläkt sår.

I Växjö kommun har vi ett viktigt åtagande i vårt arbete med god och nära vård att vi arbetar förebyggande med vårt kvalitetsregister senior alert. Alla riskbedömningsdelar i senior alert kan kopplas till prevention av sår.

I det preventiva arbetet ingår också att veta vikten av kontinuitet och korrekt utförd behandling med exempelvis kompression i olika former.

Vilka bedömningsunderlag vi jobbar med i Växjö Kommun.

Bedömningsinstrument

Alla patienter i Växjö kommun som är> 65 år ska riskbedömas och registreras i kvalitetsregistret Senior alert. Vi ska sedan arbeta aktivt med registret och fylla i varje gång en patient faller eller får trycksår. Nya riskbedömningar ska göras när en patients hälsotillstånd förändras eller var sjätte månad. Uppföljning av riskbedömningen ska göras varje till var tredje månad. I senior alert ingår följande riskbedömningsinstrument.

Modifierad Nortonskala - Bedömning av risk för trycksår Länk till annan webbplats.

SKL nutrition - bedömning av risk för undernäring Länk till annan webbplats.

DFRI - bedömning av risk för fall Länk till annan webbplats.

ROAG - bedömning av risk för ohälsa i munhålan Länk till annan webbplats.

Blåsdysfunktion - bedömning av risk för blåsdysfunktion Länk till annan webbplats.

Lokal rutin för arbete med senior alert. Länk till annan webbplats.

Senior alerts webbplats Länk till annan webbplats.

Smärtskattning

Att använda ett smärtskattningsinstrument är viktigt för att bedöma behov av smärtlindring, utvärdera effekt av smärtlindring och för att enhetligt dokumentera våra patienters smärta. Ur ett sårbehandlingsperspektiv utgör en noggrann utförd smärtskattning ett bra underlag för samverkan med patient och läkare kring patientens medicinering. Det är viktigt att skatta patientens smärta före sårbehandling, under sårbehandling och efteråt.

Validerade smärtskattningsinstrument  Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2023