Internrevision

Omsorgsförvaltningen har beslutat om att från och med 2024 genomföra en ny modell för uppföljning - internrevision - av verksamhetsområdena hemvård, särskilt boende och omsorg funktionsnedsättning. Internrevisionen består av dels en enkätundersökning, dels en fördjupande intervju.

Internrevisionen är en del av förvaltningens egenkontroller av verksamheten. I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem (SOSFS 2011:9) för systematiskt kvalitetsarbete fastställs att egenkontroll är systematisk uppföljning av den egna verksamheten samt en kontroll av att den bedrivs enligt fastställda processer och rutiner. Egenkontroll är en del av ett systematiskt kvalitetsarbete och syftar till att säkra verksamhetens kvalitet och resultat. Egenkontrollen kan också beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål.

Att genomföra en egenkontroll innebär också:

  • en kontroll för mig själv: jag vet att jag har koll på min verksamhet, att den arbetar mot uppsatta mål och krav – och jag vet vad jag behöver jobba vidare med
  • en kontroll för ledningen: de vet att jag har den kunskap och färdigheter som uppdraget kräver, vid behov kan insatser ges för att stödja mig som chef och enheten

Huvuduppdraget för enheter inom omsorgsnämndens område är att åstadkomma så bra och kvalitetssäkrad omsorg och vård som möjligt för den enskilde utifrån givna förutsättningar. Till stöd för att klara av huvuduppdraget måste en ändamålsenlig riktning, struktur och kultur finnas.

Utifrån detta har en enkät tagits fram som ska besvaras av respektive enhetschef utifrån föregående års resultat och arbete. På frågor som syftar till att du ska redovisa ett resultat på en mätning eller brukarundersökning ska du alltid använda det för enheten senast relevanta resultatet.

Resultatet av internrevisionen tas upp i uppföljningsdialogen med omsorgschef. Omsorgschefen ansvarar för att respektive enhet tar fram handlingsplan/er i verksamhetsplanen i Stratsys utifrån resultatet av egenkontrollen. Möjlighet finns för omsorgschef att bjuda in verksamhetscontroller/SAS/MAS/MAR för dialog om avgränsade områden där enheten behöver stöd för utveckling.

I dokumenten nedan finns guider som hjälper dig som enhetschef att hitta resultaten på enkätfrågorna.

Guide för att besvara enkät internrevision omsorg funktionsnedsättning - personlig assistans , 114 kB.

Guide för att besvara enkät internrevision omsorg funktionsnedsättning - korttidsvistelse , 114.1 kB.

Guide för att besvara enkät internrevision omsorg funktionsnedsättning - Daglig verksamhet , 115.4 kB.

Guide för att besvara enkät internrevision omsorg funktionsnedsättning - bostad med särskild service , 113.3 kB.

Guide för att besvara enkät Internrevision - Särskilt boende , 128.7 kB.

Guide för att besvara enkät internrevision - hemvård , 129.1 kB.

Sammanställning brukarundersökning oms funk , 82.3 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024