Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag finns för att anpassa bostadens fasta funktioner efter patientens individuella behov. Här finns ett åtgärdsprogram för legitimerad personal vid bostadsanpassning.

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats. har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer mer funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Patienten ansöker själv om den åtgärd han/hon önskar bidrag till. Ansökan ska kompletteras med ett intyg som styrker funktions/aktivitetsnedsättningen. Arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva intyg som följer med ansökan.

Handläggningen påbörjas först när en fullständig ansökan inkommit till Växjö kommuns handläggare. 

Mer information om bostadsanpassning på vaxjo.se Länk till annan webbplats.där kan du även hitta ansökningsblanketten.

Åtgärdsprogram för bostadsanpassning

 Insamling av data

 • Intervjua patienten och eventuellt andra berörda.
 • Vilket är funktionshindret? Är det varaktigt?
 • I vilken aktivitet och situation finns problemet?
 • Observation i aktivitet.
 • Är annat boende aktuellt eller planerat?

Problemformulering

 • Beskriv funktions och aktivitetsnedsättningen/ förmågan i den aktuella aktiviteten/situationen.
 • Används förflyttningshjälpmedel? Vilket? Andra hjälpmedel som har betydelse för aktivitetsutförandet?
 • Har andra lösningar eller strategier provats innan ansökan om BAB?
 • Om hjälpmedel provats, vilka? (till exempel badbräda)

Bostadens utformning; tillgänglighet och hinder

Beskriv bostaden t ex trappor, trösklar, typ av bostad, läge, våningsplan, planlösning, hiss, antal rum.

Målformulering

Vad är målet?

Bedömning

 • Är bostadsanpassning nödvändigt? Varför?
 • Blir patienten självständig? Behövs hjälp eller assistans? Risk? Värdering av svårighet/hinder.

Intygsskrivning

Uppgifter som ska framgå av intyget, se lathund för intygsskrivare BAB. , 20.9 kB. Måste finnas en klar koppling mellan intyget och den sökta åtgärden. Intygsmall finns i Procapita under sökordet administrativ handläggning.

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag kan göras av intygsskrivaren, men ska då vara separerat från intyget och är ingen journalhandling.

Intyg

Intyg lämnas eller skickas till patienten, tillsammans med ansökningsblankett Länk till annan webbplats.och följebrev med information till sökande. Följebrev, här kommer ditt intyg. , 259.2 kB.

Information till patienten

Informera patienten om ärendegången i Bostadsanpassningsprocessen. Patienten ansöker själv om den åtgärd han/hon önskar bidrag till, vilket ska framgå av ansökan. Ansökan ska kompletteras med ett intyg som styrker funktions/aktivitetsnedsättningen, och skickas till Växjö kommun.

Handläggningen påbörjas först när en fullständig ansökan inkommit till Växjö kommuns handläggare.

Spisvakt

Bedömningsunderlag för bedömning av spisvakt för arbetsterapeuter. , 83.2 kB.
Åtgärdsförslag för spisvaktsinstallation. , 69.3 kB.

Version: 2018-01-16
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022