Intygsskrivning

Rutin för utfärdande av intyg. Här kan arbetsterapeuter och fysioterapeuter få information om intygsskrivning.

Syfte

Att säkerställa att de intyg som skrivs inom verksamheten, utfärdas på ett professionellt och likvärdigt sätt utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Styrdokument

Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m m (SOSFS 2005:29) Länk till annan webbplats.

Ändring i förskrifterna om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m m (SOSFS 2014:19) Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) Länk till annan webbplats.

Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) Länk till annan webbplats.

Patientdatalag (SFS 2008:355) Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) Länk till annan webbplats.

Patientlag 2014:821 Länk till annan webbplats.

Lag 1992:1574 om bostadsanpassningsbidrag m m Länk till annan webbplats.

Rutinen gäller för

 • intyg som grundas på en bedömning av någons hälsotillstånd, behov, förmåga eller annat förhållande orsakat av hälsotillståndet
 • utlåtanden och andra liknande handlingar, oavsett hur de benämns, till exempel intyg om utförd behandling/åtgärder

Allmänt om intygsskrivning

Vem kan begära intyg/utlåtande?

 • patienten/brukaren (ställföreträdare)
 • försäkringsbolag, med patientens fullmakt
 • myndigheter såsom polismyndighet, domstol, länsstyrelse, åklagarmyndighet

Rådfråga MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) om någon annan än patienten begär intyg.

Vem ska/kan utfärda intyg?

 • All personal som är skyldig att föra patientjournal är också skyldig att på begäran av patient utfärda intyg om vården.
 • Den som avser att utfärda ett intyg ska noga överväga om den har rätt kompetens för att utfärda det aktuella intyget.
 • Att ha rätt kompetens innebär att kunna utföra de bedömningar som krävs för det aktuella intyget.

Hinder mot att utfärda intyg

 • Intygsskrivaren har inte möjlighet att förhålla sig opartisk till patienten och dennes förhållanden.

Samtycke och information

 • Intyg får inte utfärdas utan att den som intyget gäller har informerats om de undersökningar, uppgifter och upplysningar som behövs för att kunna avge intyget.

Intygets utformning

 • Intyget ska vara fullständigt och entydigt.
 • Intyget ska skrivas med en läslig text och på ett begripligt språk. Medicinska termer ska som regel inte användas.
 • Intyget ska utformas så att patienten/brukaren/annan mottagare kan förstå förhållandena och värdera innebörden av intygets innehåll.
 • Intyget ska utfärdas med respekt för patientens/brukarens självbestämmande, integritet och värdighet. Intyget får inte uppfattas som nedsättande eller kränkande för patienten/brukaren.

Intygets innehåll

Intyget ska innehålla uppgifter om:

 • Ändamålet med intyget.
 • Patientens namn, personnummer och adress. Hur identiteten styrkts.
 • Intygsutfärdarens namn och befattning.
 • Intygsutfärdarens tjänsteställe, adress och telefonnummer.

Bedömningen

 • Det ska tydligt framgå vad som är intygsutfärdarens egna uttalanden (bedömning) och vilka uppgifter som härrör från patienten/brukaren eller annan person.
 • Intyget ska innehålla noggranna uppgifter om de observationer, undersökningar, upplysningar, journalhandlingar som ligger till grund för bedömningen.
 • Intyget kan få avgörande betydelse i offentliga och enskilda rättsförhållanden. Intygsskrivaren ska bara uttala sig om förhållanden som han eller hon har tillräcklig kännedom om.

Intyg som utfärdas i  Växjö kommuns omsorgsförvaltning

Bostadsanpassningsintyg

Färdtjänstintyg

Information om färdtjänst på länstrafikens webbplats. Länk till annan webbplats.

 • Intyget utfärdas för patient som är känd och har en pågående vårdrelation. Om inte hänvisas patienten till Region Kronoberg.
 • Patienten eller ställföreträdare kan begära intyg.
 • Intyget kan utfärdas av legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska

Intyg gällande aktivitets och funktionsförmåga

 • Intyget utfärdas gällande patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter relaterat till personlig vård, förflyttning och hemliv.
 • Intyget utfärdas för patient som är känd och har en pågående vårdrelation och/eller där intyget kan skrivas utifrån patientens journal.
 • Intyg kan också utfärdas utifrån bedömning och observation som tar upp till två timmar. Intyg som kräver större arbetsinsats utförs inte.
 • Patienten eller ställföreträdare kan begära intyg. Kommunens biståndshandläggare och LSS-handläggare med patientens samtycke.
 • Intyget kan utfärdas av legitimerad arbetsterapeut och fysioterapeut.

Version: 20160915
Fastställd av: MAS
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022