Riskbedömning undernäring äldreomsorg

Senior alert är det kvalitetsregister som används inom äldreomsorgen i syfte att upptäcka, förebygga och åtgärda risk för bland annat undernäring. Allt som registreras i Senior alert ska också dokumenteras i journalen. Sjuksköterskan är ansvarig att dokumentera nutritionsrelaterad information.

Vilka ska erbjudas riskbedömning?

Inom äldreomsorgen ska alla med kommunal hälso- och sjukvård erbjudas riskbedömning med formuläret Tre riskfaktorer för undernäring Länk till annan webbplats. inom fem dagar vid inskrivning på särskilt boende. I ordinärt boende ska riskbedömning göras vi inskrivning för patienter över 65 år som skörhetskattas enligt CFS 4 och över. Därefter ska förnyad riskbedömning göras var sjätte månad eller oftare vid förändrat hälsotillstånd. Riskbedömningarna tas regelbundet upp på teamkonferenser i hemvård och särskilt boende.

En person som inte tidigare är hemsjukvårdspatient kan bli det, enbart på grund av identifierad nutritionsproblematik, efter bedömning av sjuksköterska i kommunala hälso- och sjukvården.

Om man inte vill ingå i registret

Är patienter under 65 år eller tackar nej till att ingå i registret Senior alert ska man ändå ges möjlighet att få sitt näringstillstånd utrett enligt riskbedömningsinstrumentet Tre riskfaktorer för undernäring:

  1. Ofrivillig viktnedgång (oavsett tidsförlopp och omfattning)
  2. Undervikt (BMI <20 om yngre än 70 år eller BMI <22 om över 70 år)
  3. Ätsvårighet, till exempel nedsatt aptit, tugg- och sväljsvårigheter, orkeslöshet och tidig mättnadskänsla.

Risk för undernäring föreligger om patienten har en eller flera av dessa riskfaktorer. Om ingen risk för undernäring identifieras erbjuds ny riskbedömning enligt rutin. Resultatet av riskbedömningen ska dokumenteras i journalen.

Risk för undernäring identifieras - hur går man vidare?

Vid identifierad risk för undernäring eller undernäring ska sjuksköterska kontaktas som påbörjar en nutritionsutredning. Faller patienten ut med ätsvårigheter (i fråga 3), skall sjuksköterska kontaktas och en utredning om sväljsvårigheter påbörjas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2024