Rutin för kontroll av blodsockerapparat

Glukosmätare FreeStyle, Freedom Lite

För att säkerhetsställa funktion och tillförlitligheten med blodsockerapparaten. Kontrollen utförs en gång i månaden av sjuksköterska eller delegerad baspersonal. Resultaten ska dokumenteras i kontrollschema för blodsockerapparat.

Kontroll av teststickornas utgångsdatum

Notera öppningsdatum på burkens etikett. Hållbarheten är 6 månader efter öppningsdatum. Kassera teststickorna efter denna tid då det inte är säkert att man får korrekta mätresultat.

Oöppnad teststickburk är hållbar till utgångsdatum som är tryckt på burken, om den förvaras enligt anvisningarna. Månaden tryckt på utgångsdatum gäller slutet av den månaden.

Var noga med att stänga locket på burken. Förvara teststickorna i temperatur mellan 4°C – 30°C. Teststickorna får inte frysas.

Hantera inte teststickorna med våta eller smutsiga fingrar.

Undvik att förvara teststickorna i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.

Kontroll av mätaren

Kontrollera att displayens symboler är korrekta.

Kontrollösning

OBS! Tänk på att spara medföljande bipacksedel.

Använd först kontrollösning nivå 1 tills den tar slut eller blir för gammal (90 dagar) därefter används nivå 2 tills den tar slut eller blir för gammal (90 dagar)

  • Kontrollera att kontrollösningen inte är för gammal. (öppnad förpackning är hållbar i 90 dagar) Förvaras i rumstemperatur.
  • Notera öppningsdatum på flaskans ytterförpackning.
  • Kontrollera att teststickorna inte är för gamla.
  • Skaka flaskan väl innan användandet.
  • Kläm ut en droppe glukoslösning på en ren, torr, icke absorberande yta. Applicera inte kontrollösning på teststickan direkt från flaskan.
  • Håll i mätaren och rör vid kontrollösningen med kanten på teststickans ände. Kontrollösningen kommer automatiskt att dras upp i teststickans reaktionsområde.
  • Mätningen startar automatiskt. Resultatet visas efter 6 sekunder på displayen.
  • Jämför resultatet med det godkända intervall som finns angivet på teststickförpackningen (burken) Om kontrollresultatet ligger inom det godkända intervallet fungerar mätaren korrekt.

Kontroll görs också när man får ett oväntat värde. Resultaten ska dokumenteras i kontrollschema för blodsockerapparat.

Vid avvikelse med mätaren

Läs igenom felsökningsschema i bruksanvisningen.

  • Vid felorsak kontakta medicintekniker på Hjälpmedelsverksamheten.
  • Utsätt inte mätaren för extrem värme, fuktighet, kyla, damm eller smuts. 

Version: 2020-06-23
Fastställd av: 
Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig:
IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020