Medicinteknisk produkt som ska utrangeras eller på sikt tas ur bruk- teknisk bedömning

Individuellt förskriven medicinteknisk produkt

Bedömer hjälpmedelstekniker/medicintekniker att produkten ska utrangeras eller på sikt ska tas ur bruk sker detta enligt följande:

Utrangering

Bedömer hjälpmedelstekniker/medicintekniker att produkten har säkerhetsbrister utrangeras den produkten omgående.

Finns likvärdig produkt ersätter tekniker den utrangerade medicintekniska produkten enligt rutin , 62.2 kB.. Förskrivare informeras omgående. Hjälpmedelsverksamheten dokumenterar åtgärden i befintligt hjälpmedelssystem.

Finns ingen likvärdig produkt informeras förskrivare omgående.

Förskrivare ansvarar för den fortsatta hanteringen av ärendet.

Medicinteknisk produkt som på sikt ska tas ur bruk

Bedömer hjälpmedelstekniker/medicintekniker att produkten på sikt ska tas ur bruk informeras berörd förskrivare.

Efter samråd mellan hjälpmedelstekniker/medicintekniker och förskrivare kan produkten användas efter gemensam utförd riskanalys.

Överenskommelse angående tidsaspekten ska dokumenteras i befintligt hjälpmedelssystem samt journal.

Ärendet med att ersätta produkt som på sikt ska tas ur bruk påbörjas av förskrivare så att överenskommen tidsaspekt hålls.

Sker fördröjning av ersättningsprodukt utöver den tid som är överenskommet kontaktar förskrivare berörd hjälpmedelstekniker/medicintekniker för fortsatt hantering.

När ersättningsprodukt erhållits till berörd brukare ansvarar förskrivaren för att produkt som ska tas ur bruk omgående levereras till Hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsverksamheten dokumenterar åtgärden i befintligt hjälpmedelssystem.

Grundutrustning gällande medicinteknisk produkt som på sikt ska tas ur bruk eller utrangeras

Förfaringssättet är det samma förutom att kontakt tas med berörd enhetschef i stället för förskrivare.

Version: 2020-06-23
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022