Förskrivning av hjälpmedel

Information om förskrivning av hjälpmedel

Socialstyrelsens förskrivarutbildning, webbaserad

Målgrupp: Ny förskrivare på Kommunrehab, ska uppdateras var tredje år.

Beskrivning: Utbildningen finns på Utbildningsportalen och heter Förskrivning av hjälpmedel. Utbildningen kan med fördel genomföras i grupp med dina kollegor. Utbildningen behöver inte genomföras vid ett tillfälle.

Den som förskriver ett hjälpmedel ska (HSLF:FS 2021-52):

  • prova ut och anpassa produkten till patienten
  • samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna utlämnade eller tillförda produkter
  • bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt
  • ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det behövs
  • informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter
  • instruera och träna användaren
  • se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll
  • följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till patienten fram till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan.

Hjälpmedel förskrivs genom dokumentation i journal.

Förskrivare kan få stöd och rådgivning av kommunens hjälpmedelskonsulent, kontaktas via Växjö kommuns kontaktcenter telefon 0470-41000.

Ansvarsfördelning mellan regionen och kommunerna.

Ansvarsgränsen för individuella hjälpmedel har i Kronobergs län delats mellan kommuner och region utifrån de båda huvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar. Rutiner för hjälpmedel som faller under kommunens kostnadsansvar. , 98.5 kB.

För att underlätta processen inom hjälpmedelshanteringen i länet har även en överenskommelse , 599.7 kB. tillkommit mellan Region Kronoberg och kommunerna i Kronoberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2024