Ordinationsanvisningar

Ordinationsanvisningar för hjälpmedel tas fram av Anvisningsgruppen.

Anvisningsgrupp finns för de hjälpmedelsområden Växjö Kommun ansvarar för. Uppdraget är att lämna förslag till anvisningar för vad som kan förskrivas, på vilka grunder och av vem.

Medlemmarna i anvisningsgruppen utses av rehabchef och skall genom sitt dagliga arbete vara väl förtrogna med sitt område.

Anvisningsgruppen har till uppgift att följa utvecklingen inom sitt område beträffande nya typer av produkter, förskrivningsmönster och annat som kan vara till nytta för en mer effektiv och likartad bedömning och hantering av hjälpmedel. Arbetet med anvisningar sker tillsammans med samtliga kommuner i Kronobergs län.

Ordinationsanvisningarna presenteras enligt nedanstående indelning av hjälpmedel som Hjälpmedelsinstitutet (HI) har tagit fram. Respektive grupp delas in i undergrupper:

  • 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling
  • 09 Hjälpmedel för personlig vård
  • 12 Hjälpmedel vid förflyttning
  • 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder  och andra lokaler
  • 22 Hjälpmedel för kommunikation och information
  • 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

Versionsinformation

Version: 2009-05-20
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2022
Medicintekniska produkter