Förskrivningsrutiner i ordinärt boende

Förskrivning kan ske efter sjukhusvistelse eller efter remiss från distriktsläkare eller sjuksköterska i kommun.

Förskrivning när patienten har en etablerad kontakt

Dietist inom primärvården eller slutenvården förskriver kosttillägg. Slutenvården eller habiliteringen har ansvaret för sondmat.

I den gemensamma informationen för regionen och dess kommuner finns information om sortiment och beställningsrutiner. Gemensam information Region Kronoberg och kommunerna Kosttillägg och sondnäringar med tillbehör. , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Förskrivning till ny patient

Vid behov av kosttillägg skickas remiss till dietisterna på Primärvårdens hälsoenhet. Detta görs via Cosmic och remissmallen som används är "Dietistremiss vid malnutrition".

Förnyad förskrivning

Vid receptförnyelse eller om patienten önskar förändra tidigare förskrivning kontaktas behandlande dietist, alternativt skickas meddelande till primärvårdsdietist via funktionsbrevlådan ”Primärvårdens hälsoenhet dietist” i Cosmic.

Vid behov av att beställa nytt uttag

Aktivering av nytt uttag görs via OneMeds beställningsportal "Guide" av behörig sjuksköterska, vårdtagaren själv eller behandlande dietist.

Beställning av sondmatstillbehör

Tillbehör och sprutor förskrivs av dietist inom Region Kronoberg.

PEG, knapp, gastorstomiport och matningsslangar beställs genom beställningsservice i Växjö.

Utlåning av nutritionspump sker via MFT (Medicinsk Teknik i Växjö) se sep information i den gemensamma informationen.

Ryggsäck fårs via dietist på lasaretten eller via MFT i Växjö.

Infussionsställning till nutritionspump beställs, efter förskrivning (oftast av sköterska i kommunen) från HMC (Hjälpmedelscentralen) i Växjö.

Om den enskilde har börjat med sondnäring i samband med inläggning på lasarettet följer nutritionspumpen med från vårdavdelningen.

När en gastrostomi har lagts polikliniskt efter remiss från distriktsläkare är det distriktsläkarens ansvar att i samband med att remissen skrivs även beställa nutritionspump, aggregat och andra tillbehör.

Distriktsläkaren skriver remiss till dietist för ordination av sondnäring om läkaren själv inte har ordinerat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2024