Modell för utveckling av måltiden

Arbetsmodellen för förbättringsarbete av måltider i särskilt boende är upplagd så att enhetschef snabbt kan få en bild av hur processen går till och vad som förväntas i varje steg.

Förbättring måltidsrutiner

Enhetschef bildar en arbetsgrupp på enheten. Kärnan i arbetsgruppen utgörs alltid av enhetschef, måltidsombud och aktivitetshandledare. Ytterligare personer som med fördel kan ingå i gruppen är arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.

Om det finns en restaurang där omsorgstagarna kan äta sina måltider är det en stor fördel att ta kontakt med enhetschef i måltidsorganisationen för medverkan.

Enhetschef ansvarar för att fakta till kartläggning samlas in;

 • Resultat från mätningar, brukarundersökningar eller andra verksamhetsuppföljningar där mat, måltider och nutrition finns med.
 • Statistik från Senior Alert
 • Förekomst av dokumentation i genomförandeplan om mat, måltider och nutrition
 • Förekomst av specialkost eller stöd i samband med måltider
 • Synpunkter från miljö och hälsa vid inspektion av avdelningskök

Arbetsgruppen kallas av enhetschef till ett första möte tillsammans med dietist.

 • Genomgång av kartläggning. Om kartläggningen inte är fullständig till detta möte fördelas uppgifterna inför nästa möte.
 • Genomgång av blanketten för måltidsobservation , 339.4 kB.
 • Val av vilken måltid som ska observeras och under vilken tidsperiod observationerna ska ske. En rekommendation är att börja med att observera middagen mitt på dagen, och att försöka genomföra alla observationer under tre veckor. Alla i arbetsgruppen observerar en måltid var. Planera så att inte två personer observerar middagen samma dag, utan att ni sammantaget observerar många olika middagar under perioden.
 • Datum för nästa möte för genomgång av observationerna

Arbetsgruppen träffas igen tillsammans med dietist.

 • Sammanställ kartläggningen om inte redan klart
 • Sammanställ resultat av måltidsobservationerna
 • Med utgångspunkt från det kartläggningen och måltidsobservationerna visar, planerar ni steg 2: utbildning och utveckling i personalgruppen

Planera en utbildningsinsats på två timmar för all personal tillsammans med dietist, som håller i utbildningen (ett webbutbildningspaket är under framtagande). Samma utbildningsinsats kan erbjudas vid två tillfällen, så att all personal verkligen har möjlighet att delta. Enhetschef bjuder utöver undersköterskor, aktivitetshandledare och samordnare även in sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och eventuell kock och enhetschef i måltidsorganisationen.

 1. Utbildning mat och måltider av dietist.
 2. Grupparbete med utgångspunkt från FAMM (five aspects meal model) och måltidsmodellen för att ta fram en vision av hur en riktigt bra måltid ser ut på just den avdelning där ni arbetar.
 3. Presentation av måltidsobservationerna och kartläggningen.
 4. Reflektion kring resultatet; vad skiljer visionen (grupparbetet) från verkligheten (resultat av observationerna)? Diskutera tillsammans hur ni skulle kunna arbeta vidare genom att identifiera vad gruppen anser är de tre viktigaste förbättringsområdena.

Planera in ett nytt möte för arbetsgruppen någon vecka efter utbildningen.

När arbetsgruppen träffas på nytt sammanställer ni resultatet av utbildningen/workshopen genom att t ex klustra post-it-lapparna från grupparbetet och ta fram den eller de viktigaste förbättringsområdena ni kan arbeta vidare med.

 • Enhetschef ansvarar för att tillsammans med gruppen forma en handlingsplan med 1-3 möjliga åtgärder
 • Bestäm vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.
 • Planera uppföljning; bestäm vad som ska följas upp, hur det ska följas upp och när det ska följas upp.

Arbeta gärna med SMARTa mål;
Specifika
Mätbara
Accepterade
Realistiska
Tidsatta

 • Planera återkommande möten med arbetsgruppen.
 • Planera återkommande uppföljning, t ex med enkäter och/eller måltidsobservationer.
 • Fortsätt med ytterligare förbättring av samma måltid eller nya måltider.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022