Rutin delegering trepunktskorsett

Rutin för hur fysioterapeut i Växjö kommun delegerar handhavandet av trepunktskorsett

Syfte

Säkert handhavande av trepunktskorsett.

Bakgrund

Patient med ordinerad trepunktkorsett erhålles från slutenvården. Inhämta adekvat information om behandlingstid och behandlingsplan för det specifika ärendet från slutenvården. Inhämta information från slutenvården om patientens utgångsposition vid på- och avtagningen av trepunktskorsetten samt hur många personer det behövs för att hantera det säkert.

Delegering

Fysioterapeut/sjukgymnast bedömer i det specifika ärendet om det föreligger ett behov av att delegera omsorgspersonal Länk till annan webbplats.. Behöver patienten exempelvis stockvändas vid på- och avtagning av korsetten ställer det ett högre kunskapskrav på omsorgspersonalen och det föreligger ett större behov av delegering. Delegeringen ska gälla i max 6 månader, förlängs vid behov.

 • Generell delegering - Delegeringen kan användas på flera patienter med likvärdigt handhavande av trepunktskorsett.
 • Personlig delegering - När handhavande är specifikt för just denna patient.

Om det föreligger behov av delegering är det viktigt att tillräckligt antal personer har delegering, innan patienten kommer hem från slutenvården. Diskutera med enhetschef för berörd personalgrupp hur många och vilka omsorgspersonal som ska delegeras för att kunna tillgodose ett säkert handhavande under hela veckan. Vid risk för trycksår ska sjuksköterskan kopplas in för bedömning.

Instruktion till delegerad omsorgspersonal

Bilder och beskrivning av aktuell trepunktkorsett ska finnas i patientens omvårdnadspärm. (Se bilaga 1 , 828.8 kB. och bilaga 2, , 268.6 kB. välj den korsett som är aktuell för patienten)

Praktisk och teoretisk genomgång inför delegering

Innan delegering av trepunktskorsett har omsorgspersonalen fått teoretisk och praktisk genomgång av ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast.

Teoretisk genomgång

 • Trepunktkorsettens positionering och inpassning.
 • Alla involverade moment i stockvändning.
 • Patientens skada samt genomgång av restriktioner och riskbedömning.
 • Genomgång av bilaga 1 , 828.8 kB. och/eller bilaga 2. , 268.6 kB.

Praktisk genomgång

Den praktiska träningen utförs med aktuell korsett mellan fysioterapeut/omsorgspersonal och omsorgspersonal, genomgången innefattar:

 • Träning av korsettens positionering och inpassning.
 • Träning av alla involverade moment i stockvändning.
 • Praktisk genomgång av riskbedömning vid hantering av korsett.
 • Genomgång av bilaga 1 och/eller bilaga 2.

Patientsäkerhet

 • Delegering vid bedömt behov.
 • Genomgång av handhavande och risker.
 • Vid oväntade händelser som att korsetten avlägsnas och delegerad personal alternativt fysioterapeut/sjukgymnast inte är i tjänst, ska tjänstgörande sjuksköterska bedöma om hen kan ansvara för applicering av korsetten eller om patienten ska hänvisas till slutenvården.

Relaterad information

Rutin för delegering av trepunktskorsett , 83.5 kB.

Bilaga 1. Bruksanvisning Trepunktskorsett ÖSSUR MP 45 , 828.8 kB.

Bilaga 2. Patientinformation Cruciform Extension Orthosis , 268.6 kB.

Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022