Externa avvikelser

När annan part är inblandad - Externa avvikelser 

Kommun, region, apotek, serviceresor m.fl arbetar gemensamt med avvikelser som berör samverkan.

Externa avvikelser hanteras av MAS. Statistik redovisas av MAS i patientsäkerhetsberättelsen.

Externa inkommande avvikelser

Inkommande externa avvikelser har skrivits av någon som har upptäckt att något har brustit i kommunens verksamhet. De  registreras av MAS/MAR eller Utredare Lena Tibblin i verksamhetssystemet som också lägger sig själv som medutredare. (Arbetsuppgiften görs praktiskt av administratörer) MAS/MAR eller Utredare ligger som medutredare för att se avvikelsen som sin egen i systemets bevakningsdel. Avvikelsen ligger också kvar på MAS/MAR som organisation tills den avslutas. Undantaget från detta är de avvikelser som skrivs av privata utförare med avtal med kommunen som läggs in av Utredare. De läggs direkt på berörd verksamhet som organisation, men med Utredare som medutredare.

Chefen på den enhet som är mest berörd blir huvudutredare och om det finns fler berörda enheter som är berörda kan ansvariga chefer där läggas till som medutredare både av MAS/MAR/Utredare och huvudutredaren. Samtliga utredare kan också lägga till övriga berörda som medutredare. 

Analys görs av ansvariga chefer/medarbetare. Eventuella åtgärder planeras, utförs och dokumenteras.  Meddelande skickas av huvudutredaren till MAS/MAR eller Utredare när utredningen är klar.

Avvikelsen skickas med svar av MAS/MAR eller Utredare (via adminsitratörer) till extern part och avslutas därmed av MAS/MAR eller Utredare, som då också lägger avvikelsen på berörd organisation.

Externa utgående avvikelser

Den som upptäcker en avvikelse där extern part är ansvarig/berörd skriver in avvikelsen och lägger den till MAS/MAR (namngivna i systemet) eller Utredare Lena Tibblin om avvikelsen rör privata utförare på Omsorgsförvaltningen. OBS! Det är viktigt att ange vilken extern enhet som avvikelsen rör t.ex. vilken avdelning på sjukhuset eller vilken vårdcentral. MAS/MAR hanterar samtliga externa utgående avvikelser förutom de som gäller de privata utförare som har avtal med kommunen.

Avvikelserna ska ligga på MAS/MAR som organisation, om de inte gäller privata utförare med avtal med kommunen. Då läggs de på berörd verksamhet av Utredare.

MAS/MAR eller Utredare Lena Tibblin blir huvudutredare i systemet och skickar avvikelsen till extern part som analyserar och besvarar avvikelsen. När svar från extern part inkommer registerar MAS/MAR eller Utredare och delar svaret  med berörda personer i kommunen. Detta sker via adminstratörer. MAS/MAR/Utredare avslutar avvikelsen.

Dosapoteket

Avvikelser som rör dosapoteket registreras dels som extern avvikelse i Lifecare och dels som avvikelse direkt till dosapoteket. Avvikelserapportering till dosapoteket. Länk till annan webbplats.

Regional samverkan

De avvikelser som rör samverkan mellan kommunerna och region Kronoberg hanteras också enligt rutin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på aggregerad nivå. En analysgrupp träffas två gånger per år och analyserar det sammantagna antalet avvikelser och vad de har gällt, åtgärd, uppföljning mm. De kan också ta upp enskilda ärenden av särskild betydelse för djupanalys. Analysgruppen redovisar sedan till ledningsgruppen för samverkan där högsta ledningen för vård- och omsorgsverksamheterna i region och kommuner deltar. För Växjö kommuns räkning är det MAS, MAR och SAS som gör bedömningen om någon enskild avvikelse ska gå till analysgruppen. Meddela någon av dem om du har önskemål om något ärende som bör tas upp i gruppen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023