När flera enheter är inblandade

När flera enheter är inblandade i en händelse kan det ibland vara svårt att veta vem som ska registrera avvikelsen och hur analysen ska göras.

Det är alltid den som upptäcker en avvikelse som registerar och avgör på vilken enhet som händelsen ska registreras. När avvikelsen har mottagits av ansvarig chef på den enhet där händelsen upptäcktes görs en bedömning av vilka som ska vara med i analysarbetet.

Beroende på vem som upptäcker att en avvikelse har skett kan en avvikelse gå olika vägar. Ibland är det svårt för den som upptäcker en avvikelse att avgöra vilken chef som ska utreda och ibland måste den som fått avvikelsen men som inte är ansvarig för analysen korrigera det genom att fördela om den. 

Exempel:

Om en undersköterska upptäcker att en dosett inte är iordningställd skriver hen kanske en avvikelserapport på sin verksamhet. När hens chef ser att det är sjuksköterskeverksamheten som är mest berörd fördelar hen om avvikelsen till sjuksköterskeverksamheten.

När flera enheter är berörda kan analysen i vissa fall ske på varje enhet för sig. I andra fall kan det vara bra att träffas och göra analysarbetet tillsammans. Även åtgärds- och uppföljningsarbetet kan ske antingen var för sig eller tillsammans. Det är i dessa fall lämpligt att de chefer som är inblandade har rollerna som utredare och medutredare.

Vid vissa händelser av allvarligare karaktär kan Utredningsgruppen eller MAS vara Utredare eller medutredare på avvikelsen.

Det är den ansvarige chefen på den enhet där merparten av analys- och åtgärdsarbetet har skett som avslutar avvikelsen. När detta är oklart måste en överenskommelse göras mellan ansvariga chefer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022