Information till berörd omsorgstagare och/eller närstående/god man vid allvarliga händelser och vårdskador

Den omsorgstagare som på något sätt har blivit lidande av att något i personalens arbete inte har blivit som det var tänkt, ska alltid informeras.

Det är i första hand den enskilde omsorgstagaren själv som ska informeras om ovanstående, men i de fall där han/hon inte kan föra sin egen talan är det företrädare och/eller närstående som ska få informationen.

Information ska också lämnas om att händelsen kommer att dokumenteras.

Vid allvarligare händelser som rör socialtjänst eller hälso- och sjukvård kan den enskilde eller företrädaren också göra en egen anmälan till IVO - Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats.. Det är viktigt att informera om den möjligheten.

När det gäller hälso- och sjukvård ska information också ges om möjligheten för omsorgstagaren/företrädare/närstående att själva ta kontakt med MAS.

Vid vårdskada

När en person har drabbats av en vårdskada har vårdgivaren enligt 8 § i patientsäkerhetslagen en skyldighet att informera om:

Vårdgivarens skyldighet enligt ovanstående fullgörs av ansvarig chef eller MAS.

Broschyren Vårdskada , 360.7 kB, öppnas i nytt fönster. ska lämnas ut till berörda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022