Vad ska rapporteras?

Både avvikelser som inträffar i hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen ska rapporteras. Även sådant som kan utgöra risker ska rapporteras.

Exempel på avvikelser som ska rapporteras:

 • Besök eller omvårdnads/omsorgsinsats som inte utförts
 • Brister i utförande av omvårdnads/omsorgsinsats
 • Larm som inte besvaras inom föreskriven tid
 • Brister i bemötande av omsorgstagare eller olämpligt beteende
 • Upplevda missförhållanden
 • Avvikelser som rör kost och nutrtion, ex undernäring och brister vid matleveranser
 • Överlämnande av läkemedel som missas eller läkemedel som ges vid fel tid
 • Förväxling av läkemedelsdoser eller överlämnande av läkemedel till fel person
 • Trycksår som har uppkommit i egen eller annan verksamhet
 • Behandling, t.ex. träning, såromläggning, injektion som inte har blivit utförd
 • Dörrar med automatisk stängning som slår igen för snabbt eller för kraftigt
 • Fel på medicintekniska produkter, t.ex. rollatorer, rullstolar, lyftar, förbandsmaterial
 • Händelser där medicintekniska produkter är inblandade
 • Brister i informationsöverföring
 • Avvikelser som rör extern part, tex annan vårdgivare eller apotek, ex felaktig läkemedelsordination, brister i informationsöverföring, felaktig apodosleverans, brister vid serviceresor
 • Allvarliga brister där omsorgstagare drabbats eller riskerat att drabbas av skada eller sjukdom pga. brister i bemanningen, t.ex. att medarbetare inte ersätts vid frånvaro eller ersätts med medarbetare som inte har rätt kompetens
 • Självmordsförsök och självmord
 • Infektion som uppkommer hos person till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning. Vårdrelaterad infektion kan vara t.ex. ögoninfektioner, sårinfektioner, magsjuka, luftvägsinfektioner eller urinvägsinfektioner
 • Fall - alla fall och falltillbud
 • Stölder hos omsorgstagare t.ex. läkemedel eller pengar
 • Brister i sekretess, t. ex brist i hantering av journalhandling, samtyckeshantering, tillämpningen av tystnadsplikten och hantering av personuppgifter
 • Brister i dokumentation
 • Händelser där omsorgstagare har kränkt elller skadat varandra fysiskt kan vara en avvikelse då det kan finnas anledning att analysera om det var brister i omsorgen eller hälso- och sjukvården som har bidragit till eller lett till händelsen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023