Vad ska rapporteras?

Både avvikelser som inträffar i hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen ska rapporteras. Även sådant som kan utgöra risker ska rapporteras.

Exempel på avvikelser som ska rapporteras:

 • Besök eller omvårdnads/omsorgsinsats som inte utförts
 • Brister i utförande av omvårdnads/omsorgsinsats
 • Larm som inte besvaras inom föreskriven tid
 • Brister i bemötande av omsorgstagare eller olämpligt beteende
 • Upplevda missförhållanden
 • Avvikelser som rör kost och nutrtion, ex undernäring och brister vid matleveranser
 • Överlämnande av läkemedel som missas eller läkemedel som ges på fel tid
 • Förväxling av läkemedelsdoser eller överlämnande av läkemedel till fel person
 • Trycksår som har uppkommit i egen eller annan verksamhet
 • Behandling, t.ex. träning, såromläggning, injektion som inte har blivit utförd
 • Dörrar med automatisk stängning som slår igen för snabbt eller för kraftigt
 • Fel på medicintekniska produkter, t.ex. rollatorer, rullstolar, lyftar, förbandsmaterial
 • Händelser där medicintekniska produkter är inblandade
 • Informationsöverföring inom kommunen.
 • Avvikelser som rör extern part, tex annan vårdgivare eller apotek, ex felaktig läkemedelsordination, brister i informationsöverföring LINK, felaktig apodosleverans
 • Allvarliga brister där omsorgstagare drabbats eller riskerat att drabbas av skada eller sjukdom pga. brister i bemanningen, t.ex. att personal inte ersätts vid frånvaro eller ersätts med personal som inte har rätt kompetens
 • Självmordsförsök och självmord
 • Vårdrelaterad infektion t.ex. ögoninfektioner, magsjuka eller urinvägsinfektioner när flera omsorgstagare på samma enhet drabbas samtidigt eller i nära anslutning till varandra
 • Fall - alla fall och falltillbud
 • Stölder hos omsorgstagare t.ex. läkemedel eller pengar
 • Brister i sekretess, ex IT-säkerhet, post, faxhantering
 • Brister i dokumentation
 • Händelser där omsorgstagare har kränkt elller skadat varandra fysiskt kan vara en avvikelse då det kan finnas anledning att analysera om det var brister i omsorgen eller hälso- och sjukvården som har bidragit till eller lett till händelsen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022