Statistik och rapporter för trygghetslarm i Ordbo

I omsorgsförvaltningen ger vi stöd till personer som är beviljade insatsen trygghetslarm enligt socialtjänstlagen. Information och rapporter skickas till Växjö kommun som syftar till att säkerställa trygghetslarmets funktionalitet och möjliggöra uppföljning av installerade trygghetslarm.

Bakgrund och syfte

För att få en säker och likvärdig kontroll av trygghetslarmen i omsorgsförvaltningens verksamheter krävs tydliga rutiner av hur personalen ska hanterar den dagliga kontrollen av trygghetslarmet.
En säker rutin ger ökad säkerhet för omsorgstagarna som har trygghetslarm. Samtliga rapporter som skickas till Växjö kommun är viktiga för verksamheten för att kunna säkerställa trygghetslarmets funktionalitet.

Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för att omsorgstagarna får en säker och trygg vård och omsorg. Säkerhetsarbetet utgår från kommunens säkerhetspolicy samt kommunstyrelsens allmänna uttalande för säkerhetsarbetet i Växjö kommun.

Regelverk

Detta regelverk beskriver vilka rapporter, statistik och information som skickas till Växjö kommun, vad den syftar till och på vilket sätt informationen hanterats.

Daglig larmkontroll

Varje dag kontrolleras larmet i IcareOnline cirka kl. 07:00 och 15:00 av enhetens omsorgspersonal.
Omsorgspersonalen följer de rutiner som finns för att kontrollera larmen på webbsidan för trygghetslarmen.

Rapporter som kan tas ut av larmsamordnare
Antal anrop för period i siffror

På detta sätt kan man se hur många larm som inkommer per dag till larmcentralen. Man får ut ett snitt och kan även se när på dygnet brukarna i kommunen larmar.

Antal aktiva enheter

Få ut antal aktiva larmenheter i kommunen.

Antal inkomna/utringda larm

På detta sätt kan man se hur mycket av larmen som larmcentralen “filtrerar” bort och när på dygnet larmen rings ut.

Antal samtal efter grupp/typ av larmorsak

På detta sätt kan man se hur många larm som inkommer under en period till larmcentralen. Detta sorteras på grupp och typ av larm.

Enheter utan aktiva anrop över en period

På detta sätt kan man få ut en lista på de enheter där ingen har tryckt på larmet under en angiven period.

Exportera totala larmsamtalsdata till Excel

Här kan man exportera totala larmsamtalsdata inom ett intervall till Microsoft Office Excel. Detta kan vara bra för att få en detaljerad översikt över längre period.

Inställelsetid/Kvitteringstid

Få ut statistik på hur många av larmen som kvitteras av personalen inom satt inställelsetid. Detta kan vara bra för att identifiera diverse planerings- och personalfrågor.

Larmsamtal över specifika tider mer än ett dygn

Här går det att få ut en lista på larmsamtal över specifika tider över mer än ett dygn. Exempelvis, inkomna larm mellan klockan 23.00-07.00 under en kalendermånad.

Regelbundna uppringare

Få ut en lista på de som larmar mest frekvent. Detta kan vara bra för att identifiera ett eventuellt ökat vårdbehov hos någon.

Teknisk rapport

Tekniska larm är meddelanden från larmenheten när något är avvikande. Exempel på tekniska larm är Batterifel, Testlarm saknas eller Nät/Strömbortfall

Uppföljning av händelseförlopp/förfrågan kring specifikt larm

Få ut ett händelseförlopp i en larmsession. Detta kan vara bra då man vill se vad som har hänt eller vilken åtgärd en operatör har tagit.

Uteblivna testlarm

Denna rapport visar vilka enheter som inte har kunnat kommunicera via sitt automatiska testlarm och där är det rekommenderat att man kontrollerar larmets funktionalitet.

Larmlistor

Här kan du få fram listor på de larmsamtal/händelser som inkommit till larmcentralen, exempelvis kameratillsyner.

Medelsvarstid

Denna rapport visar larmcentralens medelsvarstid under en period.

Larmsessioner

Förklaring till den rapport man får ut vid uppföljning av händelseförlopp.

Kundsökning - Nyregistrerade

Denna lista visar vilka kunder som registrerats i ProAlert under en angiven period.

Kundsökning - Arkiverade kunder

Denna lista visar vilka kunder som arkiverats i ProAlert under en angiven period.

Antal klienter på ett på förhand bestämt datum

Denna lista visar vilka kunder som registrerats i ProAlert innan utsatt datum.

Olika rapporter används ofta till exempel av privata utförare för att månatligen stämma av med kommunen, larmlistor vid så kallad HSL-mätning, analys av enskild brukarens larmmönster, identifiering av så kallade ”ringblommor” som larmar mycket med mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok