Administration

Här kan du bland annat läsa om insatser, avgifter, hur du beställer tolk och transport av sjuk eller avliden person.

Avlastning

Vårdplatser för vård och omsorg i livets slut/palliativ plats
I Växjö kommun finns det särskilda platser på Evelid för vård och omsorg i livets slut. Dessa platser är färdigmöblerade lägenheter/rum med möjligheter för närstående att övernatta. Det är boendesamordnaren som bedömer och beslutar om den enskilde har behov av en sådan vårdplats.

Avlösning

Avlösning i hemmet kan erbjudas den närstående som vårdar avgiftsfritt upp till 15 timmar i månaden. Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare beslutar om rätten till avgiftsfri avlösning.

Trygghetsplatser

Rutin för trygghetsplatser

Avgifter vid vård och omsorg i livets slut

Vårdplatser för vård ochomsorg i livets slut/palliativ plats:

Den enskilde får betala en dygnsavgift för vistelse på vårdplats för vård och omsorg i livets slut. Avgiften är uppdelad i vård och omsorgsavgift samt kostnad för mat och hygien- och sänglinne.

Vård- och omsorgsavgift

Den enskilde betalar en hemtjänstavgift för den omvårdnad som utförs. Om den enskilde vill, så inkomstprövas avgiften och man betalar efter betalningsförmåga. Om den enskilde väljer att inte inkomstpröva avgiften debiteras högsta avgift för den tiden hjälpinsatsen utförts.

Beslut fattas av distriktssköterska/sjuksköterska när det gäller omvårdnadsinsatser vid vård i livets slutskede då inga tidigare hemtjänstinsatser finns. Blanketten "Underlag vid vård i livets slut (VILS)" , 186 kB. när inga tidigare hemtjänstinsatser finns" skickas till avgiftshandläggare vid beslutsdatum. Blanketten används även för att rapportera att patienten har avlidit. 

Hälso- och sjukvårdsavgift

Den enskilde debiteras en avgift för de hälso- och sjukvårdsinsatser som sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast utför. Behöver den enskilde hjälpmedel (säng, dävert, ryggstöd, duschbräda, duschstol, rullstol, trycksårsförebyggande etc.) så betalar man avgift för utprovning.

Även denna avgift inkomstprövas om den enskilde vill. Om närstående utför personlig omvårdnad i det egna hemmet tas ingen avgift ut för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Läkemedel

Läkemedel som ordineras i samband med palliativ vård och som tas ur kommunalt läkemedelsförråd bekostas av Region Kronoberg och är kostnadsfria för den enskilde.

Mat/näring

Den enskilde betalar sin mat själv. På särskilda boende betalas enligt kommunens taxa. Om den enskilde bor i särskilt boende ingår kosttillägg, sondnäring, berikningar och förtjockningsmedel i den ordinarie avgiften för måltider.

Om den enskilde bor i ordinärt boende förskrivs dessa i stället på en livsmedelsanvisning av dietist på regionen och den enskilde betalar då en reducerad egenavgift beroende på hur mycket produkter som behövs. Regionen står för mellanskillnaden mellan egenavgiften och den faktiska kostnaden. Närstående erbjuds till exempel kaffe, te, smörgås utan kostnad. Övriga måltider betalar den närstående enligt kommunens taxa.

Tolk

Den som bokar tolkservice f Länk till annan webbplats.år betala enligt särskild taxa. Ingen avgift tas ut vid behov av skrivtolk eller teckenspråkstolk via Region Kronobergs tolkcentral. Länk till annan webbplats.

Transport av sjuk person/avliden

I en utbyggd, kvalificerad hemsjukvård är sjukresa/transport av sjuk person en viktig del för att hemsjukvården ska vara säker och med god kvalitet. Landstinget ansvarar för sjukresa/transport. Se rutiner för hälso- och sjukvård.

Om närstående väljer att Växjö kommun ska ansvara för transporten till bårhus kommer dödsboet att få en faktura från kommunen på kostnad enligt avtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2023