Personalstöd

Att vårda människor i livets slut kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande för personalen.

För att personalen ska klara av att hjälpa den enskilde i livets slut är det viktigt att de får dela svåra känslor som väcks av lidande och död genom handledning.

All omvårdnad innebär en relation och för att kunna vara den enskilde och de närstående till hjälp behöver personalen själva fundera över de stora frågorna i sitt eget liv. Det är viktigt att personalen får stöd och utbildning.

Personalens arbetsmiljö

Enhetschefen ansvarar för personalens arbetsmiljö och för att de utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Den personal som ska hjälpa och ge vård och omsorg vid livets slut ska ha kunskaper och kunna förmedla trygghet.

Vid varje ärende görs en individuell bedömning (personalens kännedom om den enskilde, kunskaper, erfarenhet/trygghet, kontinuitet). Sjuksköterska ansvarar för att instruera personalen i de vård och omsorgsuppgifter som den enskilde behöver hjälp med.

Det kan vara svårt för personalen att veta vilka aktiviteter som är accepterade när den enskildes behov av vård och omsorg är tillgodosett. Personalen kan till exempel läsa tidning/bok, titta på tyst TV, skriva eller handarbeta. Pauser och avlösning är viktigt.

Samtal efter dödsfallet

Efter dödsfallet är det lämpligt att erbjuda personalen reflektion och möjlighet att dela känslor kring den vård och omsorg som givits och sorg. Som en grund för samtalet kan frågorna i palliativregistret användas. Sjuksköterska kan skriva ut frågorna vid behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022