Samverkan och samarbete

Vården ska ges utifrån den enskildes behov och önskemål, oberoende av vem som är vårdgivare. Det förutsätter en nära samverkan mellan kommun, privata vårdgivare och Region Kronoberg/annan region.

Riktlinjer för samverkan och vårdplanering finns beskrivna under fliken Samverkan och Informationsöverföring i handboken Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Den samordnade vårdplaneringen är särskilt betydelsefull när det handlar om vård av svårt sjuka patienter i livets slutskede. Vid livets slutskede måste rutinerna för överlämnande från en vårdgivare till en annan vara tydliga för att undvika missförstånd.

Omvårdnadsbehovet över dygnets alla timmar ska omfattas av planeringen och det måste vara klart för alla vem som i varje situation ska kontaktas. För att öka tryggheten hos patienten ska tydlig information ges om vem som har ansvar för vad i vård- och omsorgsarbetet.

För att kunna ge patienten en god vård och omsorg i hemmet krävs kompetens från olika yrkesprofessioner. De medicinska, omvårdnads- och omsorgsinsatserna ska komplettera varandra genom en god samverkan.

Teamarbete är nyckelord för en välfungerande vård. Ett teamarbete kräver samverkan av samtliga teammedlemmar (handläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, enhetschef, patienten och närstående) och om behov finns ska även andra specialiteter konsulteras.

Palliativt team

I Region Kronoberg finns ett Palliativt team Länk till annan webbplats. som består av sjuksköterskor, läkare och kurator. Teamet arbetar länsövergripande och fungerar som en länk mellan slutenvård och öppenvård när den enskilde vårdas i hemmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024