Inledning och bakgrund

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige. Ungefär 80 procent dör i ett så kallat väntat döende, där döden har kunnat förutses en tid innan. De här personerna kan ha behov av palliativa vårdinsatser kopplat till sin sjukdom eller sitt tillstånd. De palliativa vårdbehoven kan variera, och finnas under en lång eller en kort tid. Många svårt sjuka och döende personer vårdas i det egna hemmet, både i ordinärt och särskilt boende.

Palliativ vård och vård och omsorg i livets slutskede ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, och så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med den enskilde och de närstående.

Alla människor oavsett ålder, kön, sjukdom, social status och boendeform har lika rätt till god vård vid livets slut. Målet med den palliativa vården är att lindra lidande och främja välbefinnande, för den som är sjuk men även för de närstående.

Det innebär att personal som arbetar med svårt sjuka och döende personer behöver ha en god kunskap om hur man bemöter och lindrar fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande.

 

Bakgrund

2010 skrevs den första handboken "Vård och omsorg i livets slut" för Växjö kommun. Handboken revideras sedan succesivt och tidpunkt för senaste revidering anges under varje kapitel. Handboken har hänvisningar till vårdprogrammet Länk till annan webbplats. och Svenska palliativregistrets webbplats Länk till annan webbplats., där man också kan inhämta mycket kunskap kring palliativ vård och vård i i livets slutskede.

Vi hänvisar även till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd Länk till annan webbplats. för god palliativ vård.

Avsikten med att ha en lokal handbok är att hålla den mest basala kunskapen lättillgänglig för alla medarbetare och att beskriva de rutiner och dokument som är lokala för region Kronoberg och/eller Växjö kommun.

Det är medicinskt ansvarig sjuksköterskor som ansvarar för att revidera handboken. Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter, tankar och idéer på förbättringar inom palliativ vård samt vård och omsorg i livets slut!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023