Inledning och bakgrund

Fler och fler svårt sjuka vårdas i hemmet både i ordinärt och särskilt boende, där det finns en naturlighet i att leva ett så bra liv som möjligt. Man kan träffa vänner, känna omtanke och värme från anhöriga och omvårdnadspersonal. Hemma kan man leva tills man dör.

Vård och omsorg i livets slutskede ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med den enskilde.

Alla människor oavsett ålder, kön, social status, boendeform etc. har rätt till lika god vård vid livets slut. Målet är att hjälpa den enskilde att leva tills hon dör och att få en god död.

Det innebär att det krävs goda medicinska, fysiska, sociala, psykiska och existentiella kunskaper i palliativ vård hos personal.

Då vi 2021 har en pågående Pandemi är det många som söker information om Vård och omsorg vid Covid- 19. Du hittar den under rubriken Vårdhygien.

Bakgrund

2010 skrevs den första handboken "Vård och omsorg i livets slut" för Växjö kommun. Handboken revideras sedan succesivt och tidpunkt för senaste revidering anges under varje kapitel. Nästan varje kapitel i vår handbok har hänvisningar till vårdprogrammet Länk till annan webbplats. och/eller Svenska palliativregistrets webbplats Länk till annan webbplats., där man också kan inhämta mycket kunskap kring vård i livets slutskede.

Vi hänvisar även till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd Länk till annan webbplats. för god palliativ vård.

Avsikten med att ändå ha en lokal handbok är att hålla den mest basala kunskapen lättillgänglig för alla medarbetare och att beskriva de rutiner och dokument som är lokala för Kronobergs län och/eller Växjö kommun.

Det är medicinskt ansvarig sjuksköterskor som ansvarar för att revidera handboken. Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter, tankar och idéer på förbättringar inom palliativ vård och omsorg i livets slut!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022