Definitioner

Här kan du läsa om olika definitioner inom palliativ vård.

Palliativ vård

Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvalitéten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård beaktar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt stöd till närstående.

Palliativ vård delas in i en tidig och en sen fas. Beroende på sjukdom och prognos kan de här faserna vara olika långa, och det kan ibland vara svårt att identifiera brytpunkten mellan tidig och sen fas.

Palliativt förhållningssätt

Förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

Det palliativa förhållningssättet innebär att en professionell bedömning av patientens tillstånd, behov och önskemål görs utifrån fysisk, psykisk, social och existentiell dimension. Förhållningssättet medför att tänkbara insatser föregås av en avvägning av för och nackdelar för patientens välbefinnande.

Allmän palliativ vård

Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.

Specialiserad palliativ vård

Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symptom eller vars livsssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Patienten kan få en specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet, eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd av ett palliativt konsultteam.

I Region Kronoberg är det Palliativa teamet som erbjuder specialiserad palliativ vård i hemmet i samarbete med den kommunala hemsjukvården.

Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede

Övergång till palliativ vård i livets slutskede sker när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande, och döden bedöms vara oundviklig inom en överskådlig framtid.

Brytpunkten till palliativ vård i livets slutskede föregås av en helhetsbedömning av patientens tillstånd, som leder fram till ett ställningstagande om att ändra vårdens mål och innehåll. I samband med brytpunkten genomförs brytpunktssamtal med patienten och de närstående.

Brytpunktssamtal

Samtal mellan ansvarig läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål.

Om det är i enighet med patientens önskemål erbjuds närstående att delta i brytpunktssamtal. Det är vanligt att läkaren och personal i teamet har flera samtal med patienten och dennas närstående i samband med övergången till palliativ vård i livets slutskede. Det är läkares medicinska ansvar att initiera och genomföra brytpunktssamtalet.

Palliativ vård i livets slutskede

Palliativ vård i livets slutskede är den vård som ges under patientens sista tid i livet, när döden bedöms vara oundviklig inom en överskådlig framtid.

Palliativ sedering

Palliativ sedering sker genom att en patient i livets slutskede får intermittent eller kontinuerlig tillförsel av lugnande eller ångestdämpande läkemedel. Detta ges i en dos som är tillräcklig för att framkalla sådan grad av medvetandesänkning att patienten inte längre uppfattar sina svåra symtom.

Palliativ sedering kan användas om patienten har svåra symtom som inte kan lindras med andra metoder. Behandlingen ges utifrån patientens önskemål, tillstånd och behov av symtomlindring, och alltid på ordination av läkare.

Palliativ sedering är inte detsamma som narkos.

Förväntat dödsfall

En juridisk term som används när läkaren gjort bedömningen att den enskilde kommer att avlida inom en överskådlig framtid. Den tjänstgörande sjuksköterska får göra de undersökningar som krävs för att läkare ska kunna konstatera att döden inträffat.

Planeringsunderlag

Ett dokument som används vid förväntade dödsfall i hemsjukvården, som ett instrument för kvalitetssäkring av vården.

Närstående

Ett ord som används för att benämna en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.

Efterlevandesamtal 

Palliativ vård innefattar även stöd till närstående för att kunna hantera sin situation efter dödsfallet.

Efterlevandesamtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnas närstående sker en tid efter dödsfallet. Samtalet utformas olika beroende på önskemål och behov.

 

Det finns mer att läsa om definitioner i nationellt kunskapsstöd Länk till annan webbplats. för god palliativ vård i livets slutskede

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024