Definitioner

Här kan du läsa om olika definitioner inom palliativ vård.

Palliativ vård

Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvalitéten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.

Man kan se den palliativa vården i två faser - en inledande tidig fas och en senare avslutande fas. Övergången mellan faserna kan vara lång och flytande.

Palliativ vård i livets slutskede

Palliativ vård som ges under patiententens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet.

Livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Vid övergången till palliativ vård i livets slutskede genomförs brytpunktssamtal.

Palliativt förhållningssätt

Förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

Kommentar: Det palliativa förhållningssättet innebär att en professionell bedömning av patientens tillstånd, behov och önskemål görs utifrån fysisk, psykisk, social och existentiell dimension. Förhållningssättet medför att tänkbara insatser föregås av en avvägning av för och nackdelar för patientens välbefinnande.

Palliativ sedering

Sedering som åstadkoms genom att en patient i livets slutskede får intermittent eller kontinuerlig tillförsel av lugnande eller ångestdämpande läkemedel i den dos som är tillräcklig för att framkalla sådan sänkning av medvetandegraden att patienten inte längre uppfattar svåra symptom.

Kommentar: Palliativ sedering kan användas om patienten har svåra symptom som inte kan lindras med andra metoder. behandlingen ges utifrån patientens önskemål, tillstånd och behov av symptomlindring.

Palliativ sedering är inte detsamma som narkos. 

Allmän palliativ vård

Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.

Specialiserad palliativ vård

Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symptom eller vars livsssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Kommentar: Patienten kan få en specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet, eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd av ett palliativt konsultteam.

I Region Kronoberg är det Palliativa teamet som erbjuder specialiserad palliativ vård i hemmet.

Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede

Övergång till palliativ vård ilivets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande.

Kommentar: Brytpunkten i palliativ vård i livets slutskede förgås av en helhetsbedömning av patientens tillstånd, som leder fram till ett ställningstagande om att ändra vårdens mål och innehåll. I samband med brytpunkten genomförs brytpunktssamtal med patienten och dennas närstående.

Brytpunkt är ett administrativt uttryck som framför allt används inom och mellan professioner.

Brytpunktssamtal

Samtal mellan ansvarig läkare och patient om ställningstagandet att övergå till vård livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål.

Kommentar: Om det är i enighet med patientens önskemål erbjuds närstående att delta i brytpunktssamtal. Det är vanligt att läkaren och personal i teamet har flera samtal med patienten och dennas närstående i samband med övergången till palliativ vård i livets slutskede.

Brytpunktssamtal är ett administrativt uttryck som fr.a. används inom och mellan professioner.

Förväntat dödsfall

En juridisk term som används när läkaren gjort bedömningen att den enskilde kommer att avlida inom en kort tid och att tjänstgörande sjuksköterska får göra de undersökningar som krävs för att läkare ska kunna konstatera att döden inträffat.

Planeringsunderlag

Ett dokument som används vid förväntade dödsfall i hemsjukvården, som ett instrument för kvalitetssäkring av vården.

Närstående

Ett ord som används för att benämna en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.

Efterlevandesamtal 

Samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet.

Kommentar: Palliativ vård slutar inte i och med dödsfallet, utan inbegriper visst organiserat stöd till närstående för att hantera sin situation efter dödsfallet. Samtalet utformas olika beroende på syfte.

Det finns mer att läsa om definitioner i nationellt kunskapsstöd Länk till annan webbplats. för god palliativ vård i livets slutskede

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022