Demenssjukdom vid livets slut

Här kan du läsa om vård av en person med demens som befinner sig i livets slutskede.

Kommunikation och relation

Då den demenssjuka har svårt att uttrycka sig verbalt, är det betydelsefullt hur vårdaren kan tolka den enskildes signaler. En god kunskap om den enskildes individuella uttryckssätt innan nya symptom debuterar underlättar vårdarens möjligheter.

Tillit i bemötandet och kunskap i hur man bemöter den demenssjuka är viktigt vid analys av nydebuterade symptom. Levnadsberättelsen och de närståendes egna bemötandestrategier underlättar.

Den enskildes begränsade verbala förmåga medför att det blir extra viktigt hur vårdaren uttrycker sig med kroppsspråket och hur hon/han kan tolka de signaler den enskilde ger. Det viktigaste är att närma sig den enskilde framifrån, försäkra sig om ögonkontakt, tala tydligt, enkelt och konkret.

Vänta på svar. Avläs kroppsspråket, ta det lugnt. Använd humor och fantasi! Allt fler studier beskriver gynnsamma effekter av beröring - taktil massage. Kunskap om konfusion och vad som kan ligga bakom förändringar i beteendet förhindrar missförstånd.

Kunskap om miljöns påverkan på den demenssjuke är av vikt för att skapa trygghet. Med miljö menas fysisk miljö såsom ljud, ljus, färg och form, psykisk miljö såsom bemötande, respekt, trygghet och tillit och social miljö såsom gemenskap, tillhörighet, integritet och livsåskådning

Genom ökad kunskap hos den som vårdar den enskilde kan man hos vårdaren öka känslan av mening och engagemang. Detta bidrar till ett professionellt förhållningssätt i relation till den enskilde.

Symtomkontroll

För att kunna erbjuda symtomkontroll måste man analysera symtomen: debut, uttryck, trolig orsak. Se till att symtomen analyseras i närvaro av alla som vårdar den enskilde. 

Åtgärda och dokumentera omvårdnadsåtgärder och medicinering. Utvärdera och omvärdera kontinuerligt, till exempel vid vårdplanering.

Hur tolkar man smärta hos en demenssjuk?

Grunden är kunskap om vem människan bakom demenssjukdomen är och hur denna vanligtvis reagerar på olika stimuli. En levnadsberättelse och information och iakttagelser från närstående underlättar. Informationen ska vara lättillgänglig för alla som vårdar den enskilde.

Observera och analysera, gärna tillsammans med de andra i vårdlaget. Som stöd för bedömning av smärtan ska Abbey Pain Scale användas, se Omvårdnad/Symptomkontroll/Smärta.

Vid vård av personer med demenssjukdom och smärta ligger svårigheterna dels i att tolka smärtan och dels i risken för konfusion. Konfusion kan utlösas av smärtan som sådan och av de läkemedel man ger mot smärtan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022