Märkning av in- och utfartsvägar

Här hittar du information om märkning av in- och utfartsvägar

Bakgrund och syfte

Om patienten har flera in- och utfarts vägar finns det en stor risk för förväxling.

Syftet med denna rutin är att öka patientsäkerheten

  • genom att noga märka ex. katetrar, sonder och dränage.
  • genom en enkel och tydlig märkning minska förväxlingsrisken mellan sjukhus och vårdinrättningar

Ansvar

Det är den sjuksköterska som utför hälso- och sjukvårdsuppgiften som ansvara för märkningen av alla in och utfarter.

Märkning

Sjuksköterskan ska märka olika in- och utfartsvägar tex. katetrar, sonder och dränage för att förhindra förväxling om patienten har mer än en infarts- och utfartsväg

Märkningen ska också omfatta sondmatningsspruta och andra tillbehör som används.

Märkningsmaterial

Märkningsetiketter ska beställas via regionens sterilcentral.

Etiketter som kan beställas är :

Subcutan venport, sond, pleuradränage, intratekalkateter, epiduralkateter, dränage, datum, CVK PICC-line, CVK Hickman, CVK och artärnål.

Märkningsettikett till urinvägskateter ska beställas via assistent MAS telefon 0470- 430 43

Dokumentation vid märkning

På etiketten bör det framgå vilken typ av slang, vart den ligger eller var kateterspetsen är placerad, för vilket ändamål och när den är satt / respektive omlagd.

Märkningen ska även innefatta sondmatningssprutan, som förses med en etikett ” Endast för sondmatning”.

Referenser

Vårdhandboken Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022