Fall och fallförebyggande åtgärder

Hälsan har under åren förbättrats och vi lever allt längre. Fall bland äldre och funktionshindrade har dock blivit ett folkhälsoproblem, då antalet fall ökar i takt med stigande ålder.

Fraktur är en allvarlig konsekvens av fall men fallen kan även ge rädsla, smärta, nedsatta funktioner och försämrad livskvalitet. Fall orsakar alltså både ett mänskligt lidande och omfattande samhällskostnader. Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap har dödsolyckorna bland de äldsta, 80+, nästan fördubblats på bara tjugo år.

I Sverige drabbas cirka 19 000 årligen av höftfraktur och de flesta är äldre. Cirka hälften av dessa återfår inte sina tidigare förmågor, de blir mer hjälpberoende. Varje höftfraktur kostar samhället cirka 250 000 kror fördelat på kommun och landsting.  Inom Växjö kommun vårdades totalt  115 personer för höftfraktur under 2012, 74 av dem var 80 år eller äldre.

Förebyggande insatser

Alla verksamheter ska arbeta förebyggande med fall genom att använda sig av kvalitetsegistret Senior Alert. Rutiner för Senior Alert Omsorgsförvaltningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fall och fallskador kan förebyggas. Det förebyggande arbetet bygger på kunskap från omfattande forskning både i Sverige och utomlands.

Effektiv fallprevention innebär att man identifierar individer med hög risk att falla och att åtgärder riktas mot både riskfaktorer och fallutlösande mekanismer. För att lyckas i det förebyggande arbetet krävs ett fungerande teamarbete, d v s att många professioner samverkar.
Hörnpelare för en god hälsa är:

  • Fysisk aktivitet
  • Goda matvanor
  • Sociala relationer
  • En meningsfull vardag

Förebyggande av fall och fallskador innebär att:

  • varje omsorgstagare individuellt riskbedöms.
  • rutiner och riktlinjer skapas för att förebygga fall och fallskador.
  • omsorgstagarens integritet och självbestämmande respekteras.
  • hem- och utemiljöer anpassas för att undvika att omsorgstagare faller.

Växjö kommun erbjuder ett kostnadsfritt hälsofrämjande hembesök till personer över 67 år med få eller inga insatser. Ärendeanmälan sker till ”kommunrehab rehabassistenter” i Lifecare Procapita.

Hälsofrämjande hembesök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård