Transport av sjuk person

Rutin för samverkan runt Region Kronobergs sjukresor och kommunala sjukresor.

Allmänt

Med sjukresa menas i allmänhet en transport mellan två sjukvårdsinrättningar eller mellan en sjukvårdsinrättning och hemmet (inklusive särskilt boende). Region Kronoberg ansvarar för sjukresor från eller till sina enheter och för de enheter som har avtal med regionen.

Med ansvaret följer även kostnadsansvaret. Region Kronoberg kan ta ut en egenavgift för resan.

Sjukresor utförs i allmänhet av regionförbundet Serviceresor eller ambulansen.

Det finns även kommunala sjukresor mellan olika särskilda boenden, eller mellan ordinärt och särskilt boende. Kommunal sjukresa kan/ska användas om inte färdtjänst finns eller/och det är lämpligt med hänsyn till patientens hälsa. Kommunen har kostnadsansvaret för dessa resor. Kommunen kan ta ut en egenavgift för resan. En transport från och till korttidsboende är i allmänhet ingen sjukresa.

Följeslagare kan behövas under transporten men även på sjukhuset/vårdcentralen. I första hand ska följeslagare vara en närstående. I en del områden finns det frivilliga t.ex. från Röda Korset som kan fungera som följeslagare. Kommunens omsorgspersonal kan följa med som följeslagare. För den person som akut åker in till sjukhus är det en fördel att ha någon känd person hos sig. Följeslagarens uppgift är att vara en trygghet för den sjuke.

Varje vårdgivare har ansvar för insatserna i sin verksamhet. Det innebär att ingen vårdgivare kan kräva att annan vårdgivare ska skicka följeslagare som ska utföra vårdinsatser hos den andre vårdgivaren. Alla vårdgivare ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ha de resurser som krävs för verksamheten.

Kvalitet och säkerhet

I en utbyggd och kvalificerad hemsjukvård är sjukresor en viktig del för att hemsjukvården ska upplevas som trygg. Resan måste ske med kvalitet och säkerhet.

Val av transport ska ske efter en individuell bedömning av patientens behov.

Transporten ska så långt som möjligt ske på planerad tid. Det kan annars skapa onödig oro eller logistikproblem vid mottagande enhet.

Transporten ska ske utifrån gällande trafiksäkerhetslagstiftning (fastsättning av rullstol, bälte etc.)

Olika typer av transport för sjuk person

 • Ambulanstransport/liggande transport
 • Akut ambulanstransport

Vid akut livshotande tillstånd - larma 112.

Prioritering och dirigering görs av larmoperatör vid SOS-alarm uifrån patientens vårdbehov. Beställaren måste kunna besvara larmoperatörens frågor om patientens tillstånd. Ansvar under ambulansuppdraget definieras enligt SOSFS 2009:10.

Information från SOS-alarm ska ges till den kommunala sjuksköterskan/beställaren om trolig väntetid. Om transporten blir fördröjd ska larmoperatören informera den kommunala verksamheten.

Har akut ambulanstransport beställts bör den kommunala sjuksköterskan om möjligt stanna hos patienten eller se till att annan person finns på plats.

Följeslagare kan inte garanteras plats i ambulansen. Ambulansen kan ha extra personal med som t.ex. student eller personal vid introduktionsutbildning.

Blanketten patientinformation ska lämnas över för information till ambulanspersonalen. I brådskande fall kan information om patienten faxas in till akutmottagningen i efterhand.

Ambulanssjuksköterska kan ibland ge sjukvård i hemmet som kan avhjälpa vårdbehovet och patienten kan då stanna kvar hemma.

IVPA - I Väntan På Ambulans

Avtal finns upprättade mellan räddningstjänsterna i Kronobergs Län* samt regionens ambulansverksamhet om första hjälpen i väntan på ambulans (SOSFS 2009:10 Kap 7).

Vid vissa akuta tillstånd larmas räddningstjänsten ut oavsett boendeform. De kommer för att kunna ge första hjälpen t.ex. defibrillera vid hjärtstopp. Då den kommunala sjuksköterskan finns på plats beslutar hon/han om vilka insatser som ska ges.

Icke akut liggande transport

Om behov av sjukvårdinsats bedöms behövas under transport beställs transporten via telefon: 0470-230 00. Då utförs transporten av ambulans.

Om ingen sjukvårdsinsats behövs under transporten men patienten till följd av sitt hälsotillstånd inte orkar sitta, ska liggande transport beställas via telefon: 0775-77 77 00.

Vid beställning av liggande transport ska behov av bärhjälp anges, då det kan komma en bårbil med enbart chaufför. Respektive kommunerna bör säkra tillgång till bärhjälp, se lokal rutin.

Serviceresa

Serviceresa bokas på telefon: 0775-77 77 00

Checklista för inresa , 47.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Vid planerade transporter skall beställningen ske senast 16.00 vardag före resdag.
 • I undantagsfall om en resa måste bokas efter 16.00, för en akut tid nästkommande vardag till en specialistmottagning, åligger det vårdpersonal att ringa Serviceresor för bokning av denna resa. patient kan inte boka denna resa själv.
 • Inställelsetiden för serviceresa är max 1 tim (Resegarantin).
 • Resan kan ske med servicebil eller bil med ramp. Bil med ramp ska endast användas då personen måste sitta kvar i rullstolen under transporten. Den som kan flytta över till säte ska av säkerhetsskäl alltid göra det.
 • Serviceresor samordnar resorna dvs. man får vara beredd att samåka med flera passagerare om det är möjligt. Chauffören har inget åläggande att gå in i bostaden och hämta den som skall åka.

Om särskilda behov av detta föreligger måste det anges vid beställning av serviceresa.

 • Om patient ska transporteras sittande i egen rullstol
 • Patienten behöver hämtas inne i bostaden
 • Patienten kan inte vänta en timme på hämtning
 • Patienten kan inte samåka med annan pga. medicinska skäl. Ibland kan tillgången vara begränsad och då kan ambulanstransport bli ett alternativ vilket avgörs av Serviceresor

Avvikelser från beställningen ska meddelas till beställaren, som ex. chauffören hittar inte, kommer inte in, är försenad, detta för att personalen ska kunna kontrollera vad som hänt med patienten.

Beställaren ska lämna ett aktuellt telefonnummer dit Serviceresor eller chauffören kan ringa.

Följeslagare vid sjukresa

Om patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med på resan får han/hon följa med utan kostnad. Vid beställningen måste man ange om följeslagare ska med vid transporten.

Vid akut ambulanstransport kan plats inte garanteras (se rubrik Akut ambulanstransport ). Följeslagaren måste ha kontanter med sig för att kunna betala för t.ex. mat, fika och för återresa då transport skett med ambulans.

Återresa för följeslagare

Följeslagare måste ha pengar med sig för att ev. kunna betala sin återresa. Hur följeslagare i efterhand får ersättning för utlägg bör regleras i respektive kommun, se lokal rutin.

Inlagd patient

Vid inläggning på sjukhus ersätts följeslagarens hemresa av Region Kronoberg.

Resan ska ske med billigaste färdsätt vilket som regel innebär att åka buss eller tåg. Om det inte går buss/tåg inom två timmar, beräknat från då följeslagarens uppdrag är klart, ersätts resa med servicebil. Resan ska då beställas via Serviceresor på telefon: 0775-77 77 00.

En förutsättning för ersättning för följeslagarens återresa med tåg, buss eller taxi är att behandlande läkare har beslutat om behov av följeslagare och att det framgår på vårdgivarkvittot.

Vårdgivarkvittot ska alltid vara ikryssat och stämplat av vårdpersonal.

Om resan betalas kontant kan ersättning lämnas i efterhand av Serviceresor om vårdgivarkvittot är ikryssat och om biljett finns.

Om patienten åkt ambulans utgår inte ersättning från Region Kronoberg för följeslagarens återresa utan ersättning till följeslagaren för utlägg i samband med återresan bör regleras i respektive kommun, se lokal rutin.

Patient som observeras på akutmottagning/akutvårdsavdelning (AVA)

Patient kan kvarstanna för observation på akutmottagning/akutvårdsavdelning (AVA) upp till 48 timmar och är per definition inte inskriven. Följeslagaren kan avlösas av närstående och/eller behovet av följeslagare kan vara litet under denna tid. Följeslagaren kan behöva åka tillbaka till sin ordinarie arbetsplats.

Kommunala sjukresor

Kommunala sjukresor sker mellan olika särskilda boenden eller mellan ordinärt och särskilt boende. Kommunal sjukresa ska användas om inte färdtjänst finns eller är lämpligt med hänsyn till patientens hälsa. Region Kronoberg har inte kostnadsansvar för dessa resor. Respektive kommunen har kostnadsansvaret för dessa resor och kan ta ut en egenavgift för resan.

I Växjö kommun är det sjuksköterska som beställer kommunal sjukresa.

Dokumentation

Beställningen av resan och hur den ska genomföras ska dokumenteras.

Patientinformation

Vid ambulanstransport och vid besök på akutmottagning ska sjuksköterska eller annan personal fylla i blanketten ”Patientinformation". När läkare skickar in patienten skrivs dessutom en remiss. Blanketten ”Patientinformation” eller annan information t.ex. sårjournal eller läkemedelslista kan i efterhand faxas till sjukhuset .

Rutin för samverkan med Region Kronoberg vid utskrivning

Avvikelser

Händelser som innebär att skada eller risk för skada har uppstått i samband med transport av sjuk ska rapporteras som en extern utgående avvikelse i avvikelsesystemet. Om en transport som beställts inte genomförts eller genomförts på ett felaktigt sätt är också att betrakta som en avvikelse och ska rapporteras.

I samband med sjukresor inträffar ibland händelser som i egentlig mening inte är en avvikelse enligt HSL men som ändå kan behöva komma vårdgivaren och/eller Serviceresor till del för att verksamheten ska kunna förbättra kvalitet och säkerhet

Information Region Kronoberg 

Mer information om sjukresor finns på Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats.

Regelverk för sjukresor , 217.1 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022