Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och närstående

Här hittar du information om kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och närstående

Bakgrund

Det ligger inom varje sjuksköterskas yrkesansvar att ta ställning till när en patient kan behöva vårdinsatser av läkare och när patientens tillstånd kräver att information/rapport ska ges till annan personal. 

Syfte

Syftet med denna rutin är att

 • patienten ska få läkarbehandling om hälsotillståndet kräver det
 • vårdpersonalen ska ha kännedom om hur de ska kontakta hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd försämras.
 • all personal ska veta hur närstående ska kontaktas när patientens tillstånd försämras.
 • lokala rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas ska finnas och vara kända på respektive enhet.

Ansvar

Enhetschefen ansvarar för att en lokal rutin upprättas på enheten tillsammans med sjuksköterska samt att rutinen är känd för all personal.
Enhetschefen ansvarar också för att den lokala rutinen revideras minst en gång per år.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för dem som bor i särskilt boende och för en del av dem som bor i ordinärt boende enligt Överenskommelse om Hemsjukvård i Kronobergs län. Mer information om Hemsjukvård i Kronobergs län

I omsorgsförvaltningen verksamhet finns det två kategorier omsorgstagare, som reglerar omsorgsförvaltningens ansvar och kostnader för hälso- och sjukvård.

 1. Omsorgstagare som får kommunal hälso- och sjukvård.
 2. Omsorgstagare som inte får kommunal hälso- och sjukvård.

1. Omsorgstagare som får kommunal hemsjukvård

Kontakta tjänstgörande sjuksköterska om du är osäker på om omsorgstagaren är beviljad hemsjukvård.

Kontakt med sjuksköterska

När en patients fysiska eller psykiska tillstånd försämras, eller om patienten har fallit ska kommunens sjuksköterska alltid kontaktas.

Läkarkontakt

När en patients fysiska eller psykiska tillstånd försämras, eller om patienten har fallit ska kommunens sjuksköterska alltid kontaktas. Därefter ska sjuksköterska ta ställning till om patienten behöver en läkarbedömning eller om annan åtgärd ska utföras.

OBS! Vid mycket akuta tillstånd ring 112

Information till närstående

När en patients tillstånd försämras eller när en patient avlider har sjuksköterskan eller läkaren ansvar för att närstående/god man underrättas så snart som möjligt om ingen annan överenskommelse finns.

Närstående kan ha olika önskemål om när de vill bli kontaktade vid förändringar i hälsotillståndet och vid händelser som kan komma att påverka hälsotillståndet tex fall. Det är viktigt att det är känt och dokumenterat i journalen vid vilka situationer och hur de önskar information.

Vid dödsfall

När en omsorgstagares dödsfall är väntat ska sjuksköterskan komma överens med närstående/god man om vem sjuksköterskan skall kontakta och om kontakten ska ske t.ex. nattetid. Denna uppgift ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.

När en omsorgstagares dödsfall är oväntat åligger det läkaren, som konstaterar dödsfallet att närstående/god man kontaktas. Läkaren ska antingen själv se till att närstående meddelas eller ta ansvar för att någon annan gör det.

Vissa undantag kan finnas vid oväntade dödsfall för omsorgstagare på särskilt boende. Regler gällande dödsfall i kommunernas verksamhet för mer information.

2. Omsorgstagare som inte får kommunal hälso- och sjukvård.

Omsorgstagare som är beviljade t.ex. hemtjänst eller larm kan ringa/larma vid behov till kommunens personal. Mer information om trygghetslarm på kommunens webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt med sjukvården

I samråd med omsorgstagaren ska personalen vid behov hjälpa den enskilde att kontakta sjukvården t.ex. ringa sjukvårdsrådgivningen telefonnummer: 1177. Om den enskilde inte själv kan tala med sjukvårdsrådgivningen kan personalen vid behov även ringa 1177 för rådgivning när det gäller vilka åtgärder som ska vidtas.

OBS! Vid mycket akuta tillstånd ring 112

Information till närstående

När en omsorgstagares tillstånd försämras ska personalen omedelbart kontakta anhöriga/närstående/god man, om samtycke finns och om inget annat är överenskommet.

Tillsyn

Om omsorgstagarnas tillstånd är allvarligt försämrat ska hon/han inte lämnas ensam.

Dokumentation

Bedömningar och åtgärder ska dokumenteras i respektive yrkesprofessions dokumentationssystem, både när personalen ger stöd/hjälp till omsorgstagare som får beviljad kommunal hälso- och sjukvård och till omsorgstagare som inte får kommunal hälso- och sjukvård.

ISBAR - kommunikationsverktyg

För att undvika missförstånd vid samtal är det viktigt att föra ett tydligt och strukturerat samtal. Då är kommunikationsverktyget ISBAR till god hjälp. ISBAR ska ingå i introduktion för nyanställda och för att lära sig använda verktyget rekommenderas träning på arbetsplatsen.

Länk till mall ISBAR-kort , 128.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Enhetens lokala rutin för kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och närstående

 
Innehåll

Den lokala rutinen ska innehålla följande

 • Enhetens namn
 • Enhetschefens namn och telefonnummer
 • Ansvariga sjuksköterskors namn
 • Vilket datum rutinen är upprättad
 • Telefonnummer/mobilnummer/sökare till sjuksköterska dagtid, kvällar, nätter och helger
 • Dag-, kvälls och nattsjuksköterskornas tjänstgöringstider.
 • Namn, telefonnummer, telefontid till den vårdcentral som är kopplad till enheten
 • Telefonnummer till sjukvårdsrådgivningen
 • Telefonnummer till jourläkarcentralen
 • Telefon nummer till akutmottagningen, Centrallasarettet Växjö kommun
 • Telefonnummer till ”SOS”- alarmering
 •  Var namn och telefonnummer till anhöriga finns dokumenterade
 • Övriga som kan vara av vikt för enheten

Förvaring

Den lokala rutinen ska vara tillgänglig för all berörd personal.

Blankett , 77.5 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024