Skjutvapen

Tillämpningsområde

Enligt vapenlagen (1996:67) Länk till annan webbplats. 2 kap. 1 och 2 §§ måste enskilda personer ha tillstånd för att få inneha vapen enlig 1 kap. 2 och 3 §§ samma lag.

När en patient i kommunal hälso- och sjukvård av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen skall enligt SOSFS 2008:21 Länk till annan webbplats. anmälan ske till polismyndigheten.

Det är läkare som avgör om anmälan ska ske eller inte. Anmälan till polismyndigheten ska göras av läkare om patienten på grund av medicinska skäl, till exempel psykisk störning, missbruk, demenssjukdom, synrubbning, neurologisk sjukdom eller hjärnskada:

  • riskerar att skada sig själv eller någon annan genom sin vapenhantering, eller
  • inte förmår iaktta de regler som gäller för förvaring av vapen

För att läkaren ska få veta att det finns patienter som av medicinska skäl kan vara olämpliga att inneha skjutvapen ska information om detta ges av personal inom kommunal hälso- och sjukvård. Denna rutin ska tillämpas på personer som har insats enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvar

All personal inom omsorgsförvaltningen har ansvar att informera ansvarig sjuksköterska om att en person upplevs som olämplig att inneha skjutvapen: Ansvarig sjuksköterska ska i sin tur snarast informera patientens behandlande läkare om att patienten innehar skjutvapen.

Dokumentation

Att information inhämtats och överlämnats till läkare dokumenteras av sjuksköterskan i journalen. Den personal som har informerat sjuksköterskan dokumenterar detta i den sociala journalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2022