Patientsäkerhetsberättelse och plan

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren varje år, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra patientsäkerheten, och
  • vilka resultat som uppnåtts

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Omsorgsförvaltningens berättelse och plan

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Patientsäkerhetsplan 2020

Nämnden för Arbete och Välfärds berättelse och plan

Patientsäkerhetsberättelse och plan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2020