Skyddsåtgärder

Här hittar du information om skyddsåtgärder

Skyddsåtgärd

Många av de personer som är i behov av insatser från omsorgsförvaltningen behöver en hög grad av omsorg för att inte komma till skada. Som ett komplement till de insatser som vi kan erbjuda används ibland individuellt förskrivna hjälpmedel för att skydda den enskilde från att komma till skada. Hjälpmedlen benämns då skyddsåtgärder. Till skyddsåtgärder räknas t.ex. bälten, grenselar, brickbord, sänggrindar, GPS-positioneringslarm, passagelarm och larmmattor. Skyddsåtgärder förskrivs av sjuksköterska eller arbetsterapeut.

Positionerande

Vissa av dessa hjälpmedel tex bälten, grenselar och brickbord räknas oftast som skyddsåtgärd, men kan ibland vara det vi kallar för positionerande hjälpmedel. Detta innebär att rutinerna för förskrivning skiljer sig något åt. Mer information om detta finns under rubriken "Förskrivning av skyddsågärder". 

Samtycke

Enligt svensk lag får inte vård och behandling ges mot någons vilja. Varje medborgare är skyddad mot frihetsberövanden och andra frihetsinskränkningar. Detta skydd kan endast inskränkas med stöd av lagen. Mer information om samtycke under rubriken "Samtycke".

Frihetsinskränkning

En skyddsåtgärd kan innebära en frihetsinskränkning för den enskilde. Huvudregeln är att det är förbjudet att använda sådana åtgärder i kommunal vård och omsorg.Bälte får tex inte användas som skyddsåtgärd i frihetsbegränsande syfte även om den enskilde har givit sitt samtycke. Om bältet däremot är ett positionerande hjälpmedel  får det användas med samtycke från den enskilde. Bälte får också användas på den enskildes begäran i trygghetsskapande syfte ex i transportrullstol. En riskbedömning ska alltid göras. Att respektera omsorgstagarnas integritet, självbestämmande och värdighet är en viktig kvalitetsfråga. Etiska aspekter ska alltid tas i beaktande och skyddsåtgärder får aldrig ersätta den personal som behövs.

När en skyddsåtgärd känns tveksam ur laglig eller etisk synpunkt ska instruktionerna under rubriken "Rutiner vid svåra bedömningar" tillämpas.

Målgrupp

Riktlinjerna vänder sig till alla medarbetare inom omsorgsförvaltningen som kommer i kontakt med personer som är i behov av skyddsåtgärder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård