Förskrivningsprocess

Varje förskrivning av skyddsåtgärd skall föregås av en medicinsk bedömning och en individuell vårdplanering med riskanalys.

1. Medicinsk bedömning

Den som gör en medicinsk bedömning, sjuksköterska eller läkare har ansvar för:

  • att utesluta och ta ställning till om det finns medicinska orsaker till ett förändrat beteende som i sin tur föranleder ett påkallat behov av skyddsåtgärden
  • att följa upp förskrivningen utifrån den medicinska bedömningen
  • att dokumentera den medicinska bedömningen i hälso- och sjukvårdsjournalen.

Vem som gör den medicinska bedömningen respektive förskrivning av skyddsåtgärder åskådliggörs i tabell: Bilaga Ansvar skyddsåtgärder , 43 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Vårdplanering

En förskrivning av skyddsåtgärd ska föregås av en vårdplanering. Sjuksköterskan är sammankallande. Vid vårdplaneringen skall hänsyn tas till omsorgstagarens medicinska, fysiska och psykosociala tillstånd.

Förutom förskrivaren skall den enskilde själv och när det bedöms lämpligt närstående och/eller företrädare erbjudas möjlighet att delta. Ansvarig sjuksköterska, kontaktman och enhetschef ska också närvara, samt eventuella andra nyckelpersoner. De kan vara tex arbetsterapeut (när de inte är förskrivare), sjukgymnast eller handläggare.

Det är viktigt att allas synpunkter tas till vara så att rätt beslut fattas och att man är överens. Vårdplaneringen ska ske i en lugn och ostörd miljö.

Vårdplaneringen skall innefatta en riskanalys.

Riskanalys

En riskanalys ska alltid göras i samband med en förskrivning av skyddsåtgärd. En riskanalys innebär en kartläggning av de risker som föreligger för den enskilde.

Det är förskrivaren som ansvarar för att den görs och dokumenteras. Riskanalysen görs i samband med vårdplaneringen. Alla nyckelpersoner ska kunna delta och ge förskrivaren den information som behövs. Det är först efter beaktandet av nyttan kontra riskerna med skyddsåtgärden som en förskrivning kan göras. 

Riskanalysen ska innehålla:

  • en beskrivning av de risker som finns i omsorgstagarens situation innan förskrivning av skyddsåtgärd
  • en beskrivning av de risker som en förskrivning skulle kunna innebära
  • en bedömning av nyttan kontra riskerna med skyddsåtgärden

Den etiska aspekten ska belysas.

Vid uppföljning av förskrivningen ska förskrivaren alltid kontrollera att riskanalysen fortfarande är aktuell.

Skyddsåtgärder där förskrivningsprocessen inte måste tillämpas fullt ut

Det finns skyddsåtgärder där förskrivning kan göras utan att hela förskrivningsprocessen tillämpas. Om dem kan du läsa under rubriken Särskilda skyddsåtgärder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård