Särskilda skyddsåtgärder

Här hittar du information om särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder

Förskrivning av skyddsåtgärder sker enligt vad som anges under rubriken "Förskrivningprocess".

Vilken yrkesfunktion som har förskrivaransvaret för de olika skyddsåtgärderna klargörs i bilaga Förskrivaransvar. , 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedan följer en beskrivning av situationer när förskrivning inte fullt ut behöver ske enligt vad som anges under rubriken "Förskrivningsprocess".

Förskrivning av larm vid brådskande behov

Brådskande situationer kan vara då en omsorgstagare plötsligt blir orolig och det finns risk för att personen skadar sig.
Sjuksköterskan gör bedömningen att situationen inte kan lösas på annat sätt, att ett larm är den bästa insatsen för den enskilde och att det måste sättas in omedelbart. Vid dessa situationer finns inte möjlighet att sammankalla till vårdplanering med alla berörda parter. Det kan till exempel handla om när behov av skyddsåtgärd uppstår plötsligt på kvällar eller helger.

Förskrivning sker på följande sätt:

  • Sjuksköterskan gör bedömning att ett larm behövs och att samtycke finns.
  • Medicinsk bedömning och riskanalys görs.
  • Sjuksköterskan tar efter samtycke från den enskilde kontakt med närstående och eller företrädare.  
  • Fram till dess att vårdplanering med alla berörda parter kan genomföras förskriver sjuksköterskan larmet.

Larm ska inte förskrivas för att ersätta personal.

Positionerande hjälpmedel som skyddsåtgärd

Förskrivning av positionerande hjälmedel i syfte att förhindra skada görs utifrån förskrivningsprocessen för skyddsåtgärder.

Det kan vara aktuellt med positionerande hjälpmedel som skyddsåtgärd för personer med balansrubbningar, onormal tonus, ofrivilliga rörelser eller felställningar på grund av annan diagnos. De kan behöva detta för att erhålla eller bibehålla en stabil sittställning för att förhindra skada eller bälten avsedda att hålla bäckenet på plats och bl.a. förhindra urglidning.

Den enskilde ska lämna sitt samtycke och bältet ska vara utformat så att den enskilde själv kan öppna det eller utan dröjsmål få hjälp att öppna det. 

Hjälpmedel som inte faller under rutin för skyddsåtgärder

Positionerande hjälpmedel

Positionerande hjälpmedel är inte alltid en skyddsåtgärd. När syftet är att skapa en sittställning som möjliggör aktivitet och ökad självständighet, och inte att förhindra skada är det inte att betrakta som en skyddsåtgärd. Ett exempel på detta är bälten avsedda att hålla bäckenet på plats för att förhindra en felaktig sittställning och förhindra framåtglidning. Ett annat exempel är hjälpmedel för en upprätt sittställning såsom väst som används vid måltidssituation. 

Brickbord för aktivering

Om den enskilde själv önskar och det inte finns en urglidnings- eller fallrisk så kan brickbord förskrivas i aktiverande eller trygghetsskapande syfte utan att det räknas som en skyddsåtgärd. Förskrivning görs enligt rutin för förskrivning av hjälpmedel dvs  förskrivaren gör en riskbedömning, en ordination och ansvarar för uppföljning.

Sänggrind som hjälpmedel vid vändning/förflyttning i sängen

Sänggrind kan användas för att en omsorgstagare ska kunna vända sig självständigt eller med hjälp i sängen. Om sänggrinden endast fälls upp av personal vid vändningstillfällen är hjälpmedlet inte att betrakta som skyddsåtgärd och då behövs inte medicinsk bedömning/vårdplanering/riskanalys göras. 

Förskrivning av hjälpmedel när omsorgstagaren själv tar initiativet - trygghetsskapande

När en omsorgstagare själv har önskemål om ett hjälpmedel som vanligtvis är skyddsåtgärd och förskrivaren inte bedömer att det finns ett behov pga risk för skada, kan förskrivning ändå göras om det behövs för att den enskilde ska känna sig trygg. En bedömning görs i varje enskilt fall om hur vårdplaneringen i de här ärendena ska utformas. Riskbedömning är nödvändig. Hjälpmedlet får inte innebära större risk än nytta för den enskilde. Ordination med planerad uppföljning görs av förskrivaren. 

Exempel på hjälpmedel som kan vara trygghetsskapande är sänggrind, bälte i transportrullstol, barriär på hygienstol eller brickbord.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård