Vad gäller vid olika skyddsåtgärder?

Sammanfattning av vad som gäller för olika typer av skyddsåtgärder

Det som står i texten om hjälpmedel gäller när hjälpmedlet är att betrakta som en skyddsåtgärd

Hjälpmedel är att betrakta som skyddsåtgärder bara när de används för att skydda den enskilde. Om de används i annat syfte kan de tex. vara positionerande hjälpmedel. Den enskilde kan också önska ett av dessa hjälpmedel för att känna sig trygg och då kan de förskrivas som hjälpmedel i trygghetsskapande syfte. En riskbedömning ska alltid göras oavsett syftet med ett hjälpmedel.

Dörr till bostaden

Skyddskåpa över låset är inte tillåtet om den används för att förhindra att den enskilde ska komma ut. Hotellås är tillåtet.

Ytterdörr till särskilt boende

Det är tillåtet att låsa ytterdörren till särskilt boende. Låset får dock inte vara konstruerat så att den enskilde är förhindrad att ta sig ut. Om den enskilde av något skäl inte kan öppna dörren måste han/hon utan dröjsmål få hjälp med att öppna.

Det är tillåtet att ha ett lås som det tar en viss tid att öppna.

Larm på ytterdörren kan användas. Då har personalen en chans att avleda personen, eller följa med personen ut. Om larmet bara utlöses av en specifik person ska en individuell förskrivning av skyddsåtgärd göras.

Kodlås

Om omsorgstagarna som bor på en enhet vid behov utan dröjsmål kan få hjälp med att öppna dörren får kodlås användas. Koden ska då finnas tillgänglig jämte dörren. Om den enskilde inte utan dröjsmål kan få hjälp att öppna dörren så är kodlås inte tillåtet.

Staket

Grinden får vara svåröppnad, men inte konstruerad så att den enskilde är förhindrad att avlägsna sig från området. Den får vara låst om personal utan dröjsmål kan avleda eller hjälpa den enskilde att gå ut.

Låst rullstol vid bord

Personer som sitter i rullstol ska inte lämnas sittande vid exempelvis matbord med låst rullstol, då det är att betrakta som en frihetsinskränkning jämställt med ett brickbord. Personen måste då antingen kunna låsa upp rullstolen själv eller påkalla hjälp för att utan dröjsmål kunna ta sig loss.

Larm

Individuellt förskrivet larm får bara användas med den enskildes samtycke. I en ordination av larm skall ingå när larmet ska användas, inställning (vid inställbara larm ex rörelsevakt) och hur ofta/hur funktionskontroller ska göras.

Det får finnas larm på ytterdörren till särskilt boende.

Ljudövervakning

Så kallad "babyvakt" kan användas som skyddsåtgärd efter bedömning och ordination av sjuksköterska.

Bälte

Bälte får inte användas i frihetsberövande syfte även om den enskilde samtycker.  Bälte kan användas som skyddsåtgärd om det är för att förhindra skada genom exempelvis urglidning ur rullstolen, eller positionerande för att förhindra felaktig sittställning.

Bälte i transportrullstolar som används till flera personer

Bälten till transportrullstol för flera användare förskrivs inte av arbetsterapeut, utan räknas som grundutrustning på särskilda boenden. Bälten får endast användas med den enskildes samtycke om personen antingen kan öppna bältet själv eller utan dröjsmål kan få hjälp att öppna bältet.

Brickbord

Får användas med den enskildes samtycke för aktivering eller positionering, men inte i frihetsberövande syfte.

Sänggrind

Får användas med den enskildes samtycke, men inte i frihetsberövande syfte. Vid ordination och förskrivning av sänggrind ingår alltid bedömning av om grindskydd behövs och vid behov förskrivning av det samma.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård