Samtycke

En förskrivning av skyddsåtgärd kräver alltid att samtycke från omsorgstagaren har inhämtats av förskrivaren.

Samtycket är avgörande för om en person kan få en skyddsåtgärd. Personer med demenssjukdom kan inte alltid uttrycka sitt samtycke utan visar genom sina reaktioner hur de upplever en viss åtgärd. Detta får i sådana fall vara vägledande för ställningstagandet om huruvida samtycke föreligger eller ej. Denna typ av samtycke baserat på individens reaktioner kan även gälla för övriga personer som inte själva kan uttrycka sitt samtycke.

Kraven på samtyckets grad bör ställas högre om åtgärderna är av särskilt ingripande natur. God man och förvaltare kan inte samtycka till vård och omsorg mot den enskildes vilja eller till användning av skyddsåtgärder. Anhöriga eller närstående får inte agera som ställföreträdare och kan inte samtycka till vård och omsorg mot den enskildes vilja eller till användning av skyddsåtgärder. Samtycket ska dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen.

Återkallande av samtycke

En person kan när som helst återkalla sitt samtycke och ett samtycke kan också av andra skäl upphöra att gälla. Om en person t.ex. genom sina reaktioner på skyddsåtgärden visar att han eller hon känner obehag kan det inte längre bedömas att ett samtycke föreligger. Det är viktigt att den personal som arbetar närmast omsorgstagaren är medveten om vikten av att informera förskrivaren vid förändringar i samtycket.

Återkallande av samtycket dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen.

När en person känner obehag av en skyddsåtgärd så kan det ibland vara orsakat av tillfälliga förändringar i den psykiska eller fysiska hälsan. Därför kan en skyddsåtgärd tillfälligt sättas ut medan behandlande åtgärder vidtas för att sedan ordineras på nytt. Om inte omständigheterna kring den enskilde har förändrats på ett betydande sätt så behövs då ingen ny vårdplanering i teamet. 

Vid svåra bedömningar som gäller samtycke kan rutin vid svåra bedömningar tillämpas.

Nedan beskrivs olika typer av samtycke:

Uttryckligt samtycke

Skriftligt, muntligt eller genom jakande nick

Konkludent samtycke

Den enskilde agerar så att han/hon visar att samtycke ges, tex genom att underlätta åtgärdens genomförande

Presumerat samtycke

Samtycket kommer inte till fullt uttryck. Den som ska vidta åtgärden förutsätter att det är förenligt med den enskildes vilja.

Inre samtycke

Bygger på att den enskilde informerats och inte har givit uttryck för motvilja. Den enskilde är fullt medveten om vad som planeras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård