Lagstiftning och nödrätt

Hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen bygger på frivillighet, och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja.

Det innebär att den enskildes säkerhet måste tillgodoses utifrån de bestämmelser som gäller för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Hälso- och sjukvården ska bl.a. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Verksamheten inom socialtjänsten ska bl.a. bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.

Ofta utgörs skyddsåtgärderna av medicintekniska hjälpmedel. Dessa produkter styrs av ett särskilt regelverk när det gäller förskrivning, utprovning, uppföljning och utbildning, funktionskontroll, installation, avvikelsehantering m. m. se lagen 1993:584 om medicintekniska produkter Länk till annan webbplats. och SOSFS 2008:1, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Länk till annan webbplats..

Nödrätt

I 24 kap brottsbalken Länk till annan webbplats. finns bestämmelser om ansvarsfrihet för de handlingar som företagits i nödvärn eller nöd.

Den som handlar i nöd för att avvärja fara för liv, hälsa, egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse kan under vissa förutsättningar vara fri från ansvar.

Handlingen måste stå i proportion till den fara som föreligger. Det måste finnas en verklig, allvarlig och överhängande fara.

Nödrätten får endast tillämpas i undantagsfall och får inte ligga till grund för rutinmässiga arbetssätt och ingripanden. Den kan alltså aldrig ligga till grund för en förskrivning av skyddsåtgärd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård