Ansvar

Här hittar du information om ansvar för skyddsåtgärder

Omsorgsnämnden/Vårdgivaren ansvarar för

 • att ge direktiv och säkerställa att det i varje verksamhet finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem med organisation, resurser, rutiner och metoder som säkerställer kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten
 • se till att verksamheten har tillräcklig bemanning, att personalen har rätt kompetens och att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler
 • att bestämmelserna i 9 § i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter efterlevs
 • att utse lämplig befattningshavare som ansvarar för att det finns riktlinjer för skyddsåtgärder

Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § HSL (förvaltningschef) ansvarar för

 • att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses
 • att användning av medicintekniska produkter sker enligt SOSFS 2008:1

MAS ansvarar för

 • att riktlinjer för skyddsåtgärder finns, är kända och tillämpas
 • att årlig mätning av användandet av skyddsåtgärder görs

Förskrivare (kan vara arbetsterapeut eller sjuksköterska) ansvarar för

 • att tillämpa riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel och skyddsåtgärder

Enhetschefen ansvarar för

 • att riktlinjerna är kända och tillämpas av medarbetarna
 • att medarbetarna har kompetens att använda skyddsåtgärderna
 • att medarbetarna har lämplig utbildning och erfarenhet och kan ge ett gott stöd, och den service och omvårdnad som omsorgstagaren behöver
 • att hålla de etiska frågorna levande i samband med användande av skyddsåtgärder

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för

 • att bedöma omvårdnadsbehov hos omsorgstagaren och i samråd med patienten ordinera och följa upp insatserna
 • att vara sammankallande till vårdplanering kring skyddsåtgärder

Omsorgspersonal ansvarar för

 • att informera sjuksköterskor och enhetschef när de bedömer att det kan vara lämpligt att sätta in skyddsåtgärder
 • att meddela sjuksköterska eller förskrivande arbetsterapeut förändringar i omvårdnadsbehovet som påverkar användandet av skyddsåtgärden
 • att inhämta nödvändig information angående omsorgstagaren inför vårdplanering
 • att tillämpa riktlinjerna
 • att meddela förskrivaren förändringar i samtycket
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård