Fallskaderapportering och efterföljande analys

Alla fall och falltillbud ska rapporteras i verksamhetssystemet.

Alla fall och falltillbud rapporteras i verksamhetssystemet, se onsorgshandboken När det inte blev som det var tänkt.

Upptäckaren skriver rapporten direkt i anslutning till fallet och skickar bevakning till berörda personer, se ovan. För personal inom verksamheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning finns en särskild kort beskrivning , 30 kB. av hur man som personal ska agera när någon har fallit. Fallrapporten ligger sedan till grund för en strukturerad analys, som ska leda till åtgärder med mål att förhindra att personen faller igen eller att risken för skada minimeras.

Alla som är involverade i omsorgen och vården kring den person som fallit bidrar med sina kunskaper och erfarenheter.

Ett samarbete över yrkesgränserna krävs ofta för att det fallförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt.

Inträffade fall kan analyseras enskilt eller i teamet - samordnad analys. Oftast behövs flera kompetenser för att analysen ska bli heltäckande.  

Vid en samordnad analys för fall kan de berörda gemensamt gå igenom vad som hänt och se om det finns något man kan göra för att det inte ska hända igen. Den samordnade analysen kan ske i form av en särskild vårdplanering eller vid enhetens regelbundna teamträffar, där alla yrkeskategorier deltar. Vid teamträffarna ska alltid inträffade avvikelser redovisas och analyseras.

De olika analyserna ska ge svar på fyra frågor:

  • Vad har hänt?
  • Varför har det hänt?
  • Har personen fallit tidigare och finns det i så fall ett synligt mönster mellan fallen? 
  • Hur förhindras en upprepning av fallet?

Som stöd i analysarbetet finns en lathund med uppgifter/frågeställningar för de berörda:
Underlag för fallanalys. , 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Analys av risker kan också göras innan någon fallit för att förebygga att det händer. En fråga som kan tas upp på teamträffen är: ”Finns det någon omsorgstagare i vår enhet, som vi tror kommer att falla?”. För äldre omsorgstagare används kvalitetsregistret Senior Alert som stöd för riskbeddömningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård