Delegering Klexaneinjektion

Riktlinjer för delegering av blodförtunnande subkutan injektion Klexane

Delegering av injektion Klexane får endast ske om det är förenligt med trygg och säker vård.

MAS ska alltid tillfrågas innan delegering görs.

Behandlingen skall pågå minst 21 dagar för att person med reell kompetens ska kunna erhålla delegering.  

Delegeringen är patientbunden. Namn samt personnummer skall anges på delegeringen.

Innan delegeringen skrivs skall delegaten tagit del av ”utbildningsmaterial vid delegering av injektion Klexane”.

Genomgång enligt gällande checklista görs tillsammans med sjuksköterska

Delegering skrivs för namngiven patient

LÄNK till utbildningsmaterial

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård