Utformande av patientbundna skötselanvisningar

Syfte, ansvar, definitioner och annan vikig information kring utformande av patientbundna skötselanvisningar.

Syfte

Att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses (SOSFS 2005:12).

Ansvar

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att riskanalys görs och att patientbunden skötselanvisning upprättas.

Definitioner

Kvalitet alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.

Kvalitetssystem organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser, som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet.

Rutin ett specificerat sätt att utföra en aktivitet som är dokumenterad, aktuell, känd och tillgänglig.

Allmänt

Enligt (SOSFS 2005:12) ”Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” ska det finnas kvalitetssystem för att säkerställa kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande.

När hälso- och sjukvårdpersonal utför hälso- och sjukvårdsuppgifter är det av yttersta vikt att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt sätt. När en hälso- och sjukvårdsuppgift består av flera moment och det finns risk för att patientens hälsa och liv äventyras om arbetsuppgiften utförs på felaktigt sätt ska en riskanalys göras och en patientbunden skötselanvisning för den aktuella hälso- och sjukvårdsuppgiften upprättas.

Riskanalys

Patientansvarig sjuksköterska ska göra en riskanalys av arbetsuppgiften. Riskanalysen syftar till att identifiera, analysera och bedöma risker som kan äventyra kvalitet och säkerhet i utförandet av arbetsuppgiften. 

Mål

Riskanalysen ska utmynna i skriftlig skötselanvisning för arbetsuppgiften där de olika momenten framgår tydligt.

Dokumentation

Skötselanvisningen ska dokumenteras skriftligt. Av dokumentet ska patientens namn och personnummer framgå. Dokumentet ska ha en tydlig läsbarhet och bör inte vara handskrivet. Det ska framgå vem som utfärdat rutinen och när den är utfärdad.

Förvaring

Dokumentet ska finnas tillgängligt där arbetsuppgiften utförs samt i omvårdnadsjournalen.

Version: 2010-06-14
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård