Olika befattningshavares ansvar

Läkare ansvarar för en patients utredning och behandling av sjukdomar. De flesta patienter har en PAL, patientansvarig läkare.

Förskrivande sjuksköterska ansvarar särskilt för att

 • kontakt tas med läkare när läkarutredning behövs och saknas eller när problematiken förändrats så ny läkarbedömning behövs
 • utifrån sin sjuksköterskekompetens utreda, ordinera och vidta åtgärder i samråd med patienten
 • informera och instruera patient, närstående om åtgärder och hjälpmedel
 • informera och instruera personal om åtgärder och hjälpmedel
 • förskriva hjälpmedel och då verka för en effektivt och ekonomisk hjälpmedelsförskrivning
 • dokumentera utredning, ordinationer och åtgärder
 • ha god kompetens vad gäller vilka produkter som används på enheten
 • ha god kompetens vad gäller användning av inkontinensskydd
 • följa forskning och utveckling i området

Patientansvarig sjuksköterska som inte själv förskriver ansvarar för att

 • kontakt tas med läkare när läkarutredning behövs och saknas eller när problematiken förändrats så ny läkarbedömning behövs
 • kontakt tas med förskrivande sjuksköterska när så behövs
 • informera och instruera patient, närstående om åtgärder och hjälpmedel
 • informera och instruera personal om åtgärder och hjälpmedel
 • dokumentera utredning, ordinationer och åtgärder
 • ha god kompetens vad gäller vilka produkter som kan förskrivas
 • ha god kompetens vad gäller användning av inkontinensskydd
 • följa forskning och utveckling i området

Vård- och omsorgspersonal ansvarar för att

 • ha kompetens vad gäller användning av inkontinensskydd
 • ha kompetens vad gäller vilka produkter som används på enheten
 • kontakt tas med sjuksköterska när en person får inkontinensproblem eller när problemen har förändrats
 • medverka vid utprovning av hjälpmedel
 • utföra ordinerade åtgärder
 • stödja, lyssna och uppmuntra patienten

Kontaktman till patienten ansvarar dessutom för att påtala behov av beställning till förskrivare

Kontinensombud kan ansvara för att

 • ha god kompetens vad gäller vilka produkter som används på enheten
 • ha god kompetens vad gäller användning av inkontinensskydd
 • handleda annan omvårdnadspersonal vad gäller toalettassistens, läckagemätning och användning av hjälpmedel

Chef ansvarar för att

 • tillräckligt antal personal finns med tillräcklig kompetens
 • personalen har kunskap om och möjlighet att tillämpa författningar, vårdprogram och rutiner

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att

 • övergripande kvalitet i inkontinensfrågor
 • utarbeta och besluta om vårdprogram och rutiner
 • bedöma förskrivarkompetens och förteckna förskrivare
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård