Förvaring av läkemedel

Rutin för förvaring av läkemedel.

Rutin för förvaring av läkemedel , 170.1 kB.        

Kassering av små läkemedelsplåster , 16.2 kB.

Kassering av stora läkemedelsplåster , 29.1 kB.

Instruktion för Växjö kommun

Den enskildes medicinskåp

Förvaring av ögondroppar/ögonsalva

Ögondroppar/ögonsalva ska förvaras i den enskildes medicinskåp/kylskåp i en särskild låda märkt med texten ögondroppar/ögonsalva. 

I enhetens lokala instruktion ska det nedtecknas var den enskildes läkemedel förvaras och hur nyckel/kodhantering går till. Skåp lånas från Glashuset, Sandvägen 2 och förmedlas via telefonkontakt.

När nycklar till den enskildes medicinskåp inte förvaras i nyckelgömma ska nycklar till den enskildes medicinskåp förvaras inlåsta på enheten. Nycklarna ska låsas in i nyckelskåp när ett arbetspass avslutas. Endast personal med delegering för läkemedelshantering får ha tillgång till nyckelskåpet.

Extra säkerhetsrutin vid stölder , 73.5 kB.

Kommunalt läkemedelsförråd

Nyckel/kod till ett samlat läkemedelsförråd får endast sjuksköterska inneha.

I enhetens lokala instruktion ska det nedtecknas hur nyckel/kod hanteringen till kommunalt läkemedelsförråd går till. 
I denna fråga skall samråd ske med enhetschef.

Om verksamhetens inriktning kräver speciell förvaring t.ex enskilds förvaring av läkemedel utanför den enskildes medicinskåp eller annat, ska det antecknas i enhetens instruktion.

Temperaturkontroll Kylskåp och förråd

Där läkemedel förvaras ska temperaturkontroller utföras och registreras på särskild blankett , 51.5 kB.

Utlämnande av nycklar

Sjuksköterskan som ansvarar för läkemedelsförråd ansvarar för att sjuksköterskor som arbetar på enheten och behöver ha tillgång till det gemensamma kommunala läkemedelsförrådet får kvittera ut en nyckel till förrådet.

Mottagande av nyckel till gemensamt kommunalt läkemedelsförråd kvitteras med namnteckning på därtill avsedd lista.

Om inte sjuksköterskorna på enheten har personligt utkvitterade nycklar ansvarar sjuksköterskan som ansvarar för läkemedelsförråd för att nycklarna förvaras på ett säkert sätt.

Förvaring av ej utkvitterade nycklar

Nycklar som ej används förvaras inlåsta enligt lokal rutin för enheten.

Återlämnande av nyckel

När sjuksköterskan som kvitterat ut nyckel slutar sin tjänst eller har längre tids tjänstledighet ska nyckeln återlämnas. Sjuksköterskan som ansvarar för läkemedelsförråd ansvarar för att nyckeln blir inlåst i det gemensamma kommunala läkemedelsförrådet. Mottagande av tillbakalämnad nyckel signeras av den som tar emot nyckeln.

Förlust av nyckel

Om nyckel till gemensamt kommunalt läkemedelsförråd kommer bort ska kontakt tas med MAS omgående. Om man inte med säkerhet vet att obehöriga inte har tillgång till den förkomna nyckeln måste en ny låskolv införskaffas. Tillvägagångssättet vidbeställning av låskolv är likadant som vid beställning av nya nycklar. 

Läkemedel utanför förråd

I enhetens instruktion ska det nedtecknas hur läkemedel för sårvård, salvor och spolvätska ska förvaras.

Kassering av läkemedelsplåster

Se kapitlet Rekvisition och förvaring av narkotika och andra läkemedel Lokal rutin för Växjö kommun.

Läkemedelsrobotar

Se fliken för Iordningställande och administrering

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård