Konstaterande av dödsfall

Att fastställa att döden har inträtt samt att utfärda dödsbeviset och intyget om dödsorsaken är uppgifter som endast får utföras av läkare. Läkare är ansvarig för att explosiva implantat tas ur den döda kroppen.

Förväntade dödsfall

Vid förväntade dödsfall behöver läkaren, enligt begravningsförordningen, inte göra den annars föreskrivna kliniska undersökningen av den döda kroppen. Läkare kan fastställa att döden har inträtt utan att själv se den döde om läkaren kan grunda fastställandet på en undersökning som har gjorts av en legitimerad sjuksköterska, samt om läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. Tidpunkten för dödens inträde ska kunna fastställas med ledning av uppgifter från vårdpersonalen, de närstående eller andra med kännedom om förhållandena6. Patienten måste vara registrerad hemsjukvårdspatient och därmed känd i kommunens hälso- och sjukvård.

Checklista för sjuksköterska vid förväntade dödsfall , 46.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Given tid för hur länge ett dödsfall kan vara förväntat kan inte ges, men om tiden överstiger två veckor efter senaste läkarbedömningen ska en ny bedömning göras av läkare. Denna kan ske via telefonkontakt med sjuksköterska i de fall läkaren har kännedom om patienten. Vid kontakt med en ny läkare bör dock en bedömning göras med en konsultation där han/hon besöker patienten.

I normalfallet ansvarar den läkare som bedömt det som ett förväntat dödsfall för att fastställa dödsfallet. Om patienten vid hemgång från slutenvården bedöms vara i livets slutskede, ska det vid den samordnade vårdplaneringen klargöras vem som ansvarar för att fastställa dödsfallet och detta ska dokumenteras i kommunens patientjournal.

När läkare bedömer att det rör sig om ett förväntat dödsfall, ska denne ge sjuksköterskan skriftliga instruktioner om medicinska åtgärder som behöver vidtas i samband med vård i livets slutskede. Dessa ska dokumenteras i ett planeringsunderlag. Läkaren ska i planeringsunderlaget ange att sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård får göra en dödsfallsundersökning.

Klinisk undersökning ”Frånvaro av livstecken vid förväntat dödsfall” görs på följande sätt:

  • Kontrollera att ingen puls finns i halspulsådern.
  • Lyssna efter hjärtljud med Om man inte kan upptäcka hjärtverksamhet eller andning så kan döden ha inträtt.
  • Undersök andningen med baksidan av handen mot patientens mun och näsa.
  • Kontrollera att pupillerna inte rör sig vid (Belys ögonen rakt framifrån, ett i taget)
  • Kroppen i sin helhet bör också inspekteras för att se om skador uppträtt i samband med dödsfallet.

Ansvar sjuksköterska efter dödsfallet

Den som utför den kliniska undersökningen ansvarar för att den avlidne omhändertas på ett värdigt sätt med respekt för olika önskemål och trosriktningar.

Om de närstående inte är närvarande vid dödsögonblicket ska de underrättas så snart som möjligt, oavsett om döden har inträffat i särskilt eller ordinärt boende.

Vid väntade dödsfall kan de underrättas per telefon vid lämplig tidpunkt. Sjuksköterska kontaktar närstående enligt dokumentation i patientjournalen.

I de fall närstående, i samband med dödsfallet, vill ha kontakt med läkare kan kontakten förmedlas via sjuksköterskan.

Dokumentation och informationsöverföring till läkare och begravningsbyrå

Rutin för kontakt mellan sjuksköterska i kommun och läkare vid förväntat dödsfall , 74.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjuksköterskan fyller i ”Meddelande till begravningsbyrå vid förväntat dödsfall”. Omständigheterna kring dödsfallet ska om det är relevant skrivas till i journalen eller meddelas per telefon till ansvarig läkare. Om det råder osäkerhet angående fynden vid undersökningen som inte förklaras av det väntade döendet ska läkare kontaktas.

Oväntade dödsfall

Vid oväntade dödsfall ska undersökning och fastställande av döden göras av läkare. Tjänstgörande sjuksköterska ska kontakta läkare alternativt distriktsläkare i beredskap för vidare instruktioner. Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ska inte göra någon dödsundersökning av dessa avlidna.

Den avlidne ska, i möjligaste mån, lämnas på samma sätt som denne avled eller hittades död även på särskilda boenden. Befinner sig den avlidne inne i sin lägenhet på ett sätt att denne kan falla ner från en stol eller toalett, kan man lägga ned personen på golvet alldeles bredvid med ett lakan över. Om den avlidne befinner sig i allmän lokal kan denne med fördel flyttas undan i enskilt rum. Man ska ha kunskap om hur det såg ut vid dödstillfället och också ha noterat detta.

Vid oväntade dödsfall ansvarar läkaren för att den avlidne blir identitetsmärkt. Man får i normalfallet aldrig iordningställa den döde innan en läkare har sett omständigheterna vid fyndplatsen och utfört undersökningen av den avlidne. Vid vissa undantagsfall när sjuksköterskan bedömer en naturlig död kan en överenskommelse via telefonkontakt med läkare göras, så att den avlidne kan få iordningställas innan dödsfallet fastställts.

Vid oväntade dödsfall på särskilda boenden jourtid, där det inte finns något i omständigheterna som tyder på annat än naturligt dödsfall, kan fastställandet av dödsfallet vänta tills morgonen därpå. Då kan ordinarie distriktsläkare göra detta. Vid oklarheter eller om närstående önskar träffa läkare omgående, kan sjuksköterska kontakta distriktsläkaren i beredskap och komma överens om den fortsatta handläggningen. Ordinarie distriktsläkare kontaktas sedan nästkommande vardag.

Läkare ansvarar för att närstående kontaktas vid oväntade dödsfall och har alltid ansvar för att försäkra sig om att närstående är kontaktade. I de fall sjuksköterskan bedömer att läkare inte behöver kontaktas nattetid, måste sjuksköterskan kontakta närstående, om de inte undanbett sig detta.

Läkare har också ansvar för att i förekommande fall kontakta polis.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård